logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Husdyrgødning

Her finder du information om afstandsreglerne for opbevaring af gødning, opbevaring af fast gødning, hvad du må lægge i markstak, hvilke dyr gødningen stammer fra og om den er fast eller flydende.
Opdateret 09.08.2019

Afstandsregler

Stalde og lignende indretninger til dyr, samt møddinger og åbne beholdere til husdyrgødning skal opfylde afstandskravene i Husdyrgødningsbekendtgørelsen.

Opbevaring af fast gødning

Oplagring af fast gødning må kun ske på møddinger, der er indrettet efter bestemmelserne i husdyrgødningsbekendtgørelsen eller i en tæt lukket container, placeret på et befæstet areal med afløb til en møddingsaftbeholder eller lignende.

Møddingens sider skal som minimum bestå af en 1 m høj mur eller en 2 m bred randbelægning. Randbelægning samt belægning ved indkørsel i møddingen skal som minimum have 3% fald mod afløb. Møddingbund skal som minimum have 1% fald mod afløb. Afløb skal føres til en møddingsaftbeholder eller lignende. Lagre af fast gødning uden daglig tilførsel skal overdækkes med et vandtæt og tætsluttende materiale, straks efter udlægning.

hjemmesiden for SEGES kan du blandt andet finde byggeblade om:

  • møddingsplads med 2 m randzone
  • opførelse af møddingsplads med afgrænsningsmur
  • container, opsamling af fast gødning.

Hvad må jeg lægge i markstak

Som hovedregel skal fast husdyrgødning (inkl. dybstrøelse) opbevares i en mødding med fast bund og afløb. Kompost må dog opbevares i marken, hvis tørstofprocenten er mindst 30% for hvert delparti. For at gødning er kompostlignende, skal det som hovedregel have ligget i stalden i 3-4 måneder.

Dybstrøelse fra svin, uden separat gødeareal er en undtagelse. Svin fordeler ikke gødning naturligt over hele gødningsmåtten, som fx kvæg gør. Der er derfor risiko for, at gødningsmåtten bliver uhomogen med områder, hvor tørstofindholdet er betydelig under 30%. For at modvirke risikoen for udvaskning fra markstakke fra sådanne stalde, skal der udlægges store mængder halm på jorden under markstakken, fx et lag svarende til et stempelslag af en bigballe.

Markstakken skal overholde de samme afstandskrav som møddingspladser, stalde med mere. Stakkene må højst ligge samme sted i 12 måneder og må ikke placeres samme sted igen før efter 5 år. Der skal føres optegnelse over markstakkens placering og oplagringsperiode. Det anbefales, at markstakke placeres med størst mulig afstand til naboer, dog mindst 30 meter fra skel.

Opbevaring af flydende husdyrgødning

Flydende husdyrgødning kan opbevares i lukkede eller åbne beholdere. Der stilles krav om, at opbevaringsanlæggene har en tilstrækkelig opbevaringskapacitet. Denne vil normalt svare til mindst 9 måneders tilførsel, dog normalt mindst 7 måneders tilførsel for kvægbrug, hvor mindst 2/3 af den producerede mængde kvælstof i husdyrgødningen stammer fra kvæg, og hvor dyrene går ude i sommerhalvåret.

Beholdere for flydende husdyrgødning skal være forsynet med overdækning i form af flydelag, teltoverdækning eller lignende. Der skal føres logbog minimum én gang hver måned for beholdere med flydende husdyrgødning. Dette kan dog undlades, hvis der er etableret fast overdækning i form af fx teltdug.

Bekendtgørelsen om kontrol af beholdere til opbevaring af flydende husdyrgødning og ensilagesaft