logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Miljøtilsyn for virksomheder

Kommunen skal føre tilsyn med virksomheder, der er omfattet af Miljøstyrelsens bekendtgørelse om miljøtilsyn.
Opdateret 27.08.2020

Hovedformålet med et miljøtilsyn er at sikre, at virksomheden drives efter gældende miljølovgivning (miljøbeskyttelsesloven og tilhørende bekendtgørelser og regler). Et miljøtilsyn handler ikke kun om kontrol - vi vejleder også gerne, så unødvendige problemer, klager og udgifter undgås.

Tilsynsplan

Sønderborg Kommune udarbejder, i henhold til krav i tilsynsbekendtgørelsen, hvert 4. år en tilsynsplan, for miljøtilsyn på virksomheder og landbrug.

Tilsynsberetning

Hvert år, skal Erhverv og Affald indberette de faktuelle oplysninger om forrige års tilsyns- og godkendelsesindsats til Miljøstyrelsen. Tilsynsindberetningen indeholder opgørelser over antal godkendelser, antal tilsyn og samlede tilsyn, samt opkrævet brugerbetaling. Indberetningen indeholder desuden vurdering af og bemærkninger til miljøtilsynet. Tilsynsindberetningen bliver offentliggjort på den Digitale Miljøadministration (DMA).

Sådan foregår miljøtilsyn

Tilsyn kan både være varslede (14 dage før) eller uvarslede.

Tilsynet omfatter rundvisning inde og ude på virksomheden. Der vil være fokus på alle de forhold, der har betydning for virksomhedens påvirkning af omgivelserne. Det kan fx være afkast til luften, spildevand, affald og risiko for jordforurening. Tilsynet afpasses efter de aktiviteter, der foregår på virksomheden.

Det kan ske, at vi bliver opmærksomme på overtrædelser af regler og vilkår, som kræver indskærpelse eller påbud om at få forholdet bragt i orden inden en given frist.

Der udføres forskellige typer af miljøtilsyn:

Basistilsyn

Vi kommer minimum på tilsyn:

Prioriteret tilsyn

Imellem basistilsynene kan virksomheden få et ekstra mindre tilsyn – et prioriteret tilsyn. Prioriterede tilsyn udføres som regel, på de virksomheder med den størst potentielle betydning for miljøet, ud fra følgende kriterier:

 • Miljøledelse, systematik i miljøet og miljøforbedringer  
 • Evne til at efterleve regler
 • Placering i forhold til følsomme områder
 • Udledning af stoffer til jord, luft- og/eller vandmiljøet
 • Håndtering og opbevaring af kemi og farlig affald

Kampagnetilsyn og øvrige tilsyn

Øvrige virksomheder kan få tilsyn i forbindelse med naboklager eller ved udførelse af tilsynskampagner. Tilsynskampagner er afgrænsede og målrettede tilsyn omkring et konkret miljøproblem eller –tema.

Efter miljøtilsynet modtager virksomheden

 • Et tilsynsbrev med bemærkninger til miljøtilsynet – fx om der er forhold som skal forbedres
 • En tilsynsrapport som beskriver de observerede miljøforhold på virksomheden

Offentliggørelse

Senest 4 måneder efter at virksomhedsbesøget har fundet sted, offentliggøres følgende informationer digitalt på Digital Miljøadministration.

 • navn
 • adresse
 • CVR-nr.
 • P.nr.
 • karakter af virksomhed – listepunkt
 • dato for tilsynsbesøget og baggrund for tilsynet
 • hvad der er ført tilsyn med
 • om der er konstateret jordforurening, hvis det er relevant
 • om der er meddelt påbud, forbud eller indskærpelser
 • konklusionen på seneste indberetninger om egenkontrol

Brugerbetaling

Virksomheden betaler for de timer, som sagsbehandleren bruger på tilsyn efter reglerne i brugerbetalingsbekendtgørelsen. Timeprisen fastsættes af Miljøstyrelsen og kan ses på styrelsens hjemmeside.

I fakturaen medgår alle de timer, som tilsynsmedarbejderen bruger på forberedelse af miljøtilsynet, selve miljøtilsynet på virksomheden og det efterfølgende arbejde på kontoret.

Fakturaerne for miljøtilsyn udsendes hvert år i november måned, for de miljøtilsyn der er gennemført i perioden 1. november i det foregående år til 31. oktober i indeværende år.

Selvbetjening

Når du ansøger om en miljøgodkendelse

Større virksomheder og virksomheder, der kan forurene omgivelserne, skal jf. bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomheder have en... Læs mere