logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Revurdering

Revurdering af husdyrbrug med en miljøgodkendelse.
Opdateret 12.08.2019

Revurdering af IE – husdyrbrug

Kravet om revurdering gælder kun visse husdyrbrug, herunder Industrial Emissions (IE)-husdyrbrug. Det vil sige husdyrbrug med:

  • intensiv fjerkræavl eller svineavl, hvor der er flere end 40.000 pladser til fjerkræ
  • flere end 2.000 pladser til fedesvin (over 30 kg)
  • flere end 750 pladser til søer.

Udgangspunktet er, at revurderingen sker første gang 8 år efter godkendelsen er meddelt, og herefter hvert 10. år. Herved respekteres den 8-årige retsbeskyttelsesperiode som er indeholdt i husdyrbruglovens § 40, stk. 1. Den 8-årige retsbeskyttelse gælder ikke ved følgende to situationer:

  1. Hvis der kommer en ny BAT-konklusion fra EU.
  2. Såfremt betingelserne i husdyrbruglovens § 40, stk. 2, er opfyldt.

Nye BAT – konklusioner fra EU

Kommissionen har offentliggjort gennemførelsesafgørelsen (2017/302) om fastsættelse af BAT for så vidt angår intensivt opdræt af fjerkræ og svin. Bekendtgørelsen bygger på den model, at husdyrbruget skal overholde de regler, der er udarbejdet i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen på baggrund af BAT-konklusionen senest 4 år efter offentliggørelsen af BAT-konklusionen.

Ved revurderingen skal det således sikres, at BAT-kravene som er implementeret i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen overholdes for det pågældende husdyrbrug.

Hvordan foregår revurderingen?

Når din godkendelse skal revurderes, skriver vi til dig med et oplæg med kommunens foreløbige overvejelser om revurderingen, og beder dig eventuelt om at indsende oplysninger til brug ved revurderingen gennem www.husdyrgodkendelse.dk.

Husdyrgodkendelse.dk beregner om Miljøstyrelsens vejledende emissionsgrænseværdier for husdyrbruget er overholdt, samt om husdyrbruget overholder kravene til ammoniak totaldeposition.

Herudover kan vi kræve, at du indsender en BAT-redegørelse for husdyrbruget med en gennemgang af BAT-teknologi i staldanlæg, opdateret beredskabsplan, beskrivelse af opbevaring og bortskaffelse af affald, gennemgang af gødningsopbevaring samt gennemgang af ressourceforbruget på husdyrbruget.

Er der forhold, der har ændret sig, siden godkendelsen blev meddelt, skal dette også oplyses i forbindelse med revurderingen.

Revurderingen af miljøgodkendelsen skal resultere i en afgørelse, hvor kommunen enten skærper vilkårene i den oprindelige godkendelse ved meddelelse af påbud, eller ikke finder anledning til at skærpe vilkårene. Dette sker efter bestemmelserne i lovens § 39.

Særligt om miljøledelse

BAT-konklusionen indeholder krav om, at IE-husdyrbrug skal have et miljøledelsessystem, der lever op til nærmere angivne krav. Kravet om miljøledelse er gennemført via bekendtgørelsens § 43.

Brugerbetaling

Der er brugerbetaling for det arbejde, vi i landbrugsgruppen har med din revurdering af miljøgodkendelsen.

Revurdering af Ikke IE- husdyrbrug

Ikke IE-husdyrbrug, der godkendes efter den nye stipladsmodel, skal ikke revurderes.

For så vidt angår ikke IE-husdyrbrug, der er godkendt efter de tidligere gældende regler i husdyrbruglovens §§ 11 og 12 eller miljøbeskyttelseslovens § 33, og som enten ikke er revurderet endnu, eller som er revurderet første gang, og som herefter skal revurderes løbende, skal der ske en begrænset revurdering. Sønderborg Kommune har sendt afgørelser på disse sager til de pågældende husdyrbrug.

Husdyrbrug, der har en miljøgodkendelse efter husdyrbrugloven, skal med mellemrum have foretaget en revurdering af deres miljøgodkendelse. Første revurdering foretages efter 8 år.

Revurderingens hovedformål er at sikre, at husdyrbrugets indretning og drift fortsat er baseret på anvendelsen af den bedste tilgængelige teknik (BAT).