logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Spildevand fra virksomheder

Virksomheder med processpildevand eller overfladevand skal have en spildevandstilladelse, inden der må afledes spildevand til offentlig kloak eller til vandløb, sø eller hav.
Opdateret 12.06.2022

Hvis din virksomhed har processpildevand, overfladevand i kloakerede oplande, overfladevand som kan være forurenet eller har nedsivning eller udledning af overfladevand til vandløb, sø eller hav, skal du søge en spildevandstilladelse.

Ansøg spildevandsløsninger på BOMSelvbetjeningslink knap

Hvis din virksomhed udvider eller har ændringer, der medfører forøget forurening, skal I søge om fornyet tilladelse.

Hvordan ansøger jeg om tilslutning til processpildevand?

Brug vores tjekliste, når du skal ansøge om tilslutning til processpildevand.

Hvordan ansøger jeg om tilslutning af overfladevand?

Brug vores tjekliste, når du skal ansøge om tilslutning af overfladevand.

Hvordan ansøger jeg om en fedtudskiller?

Brug vores tjekliste, når du skal ansøge om en fedtudskiller.

Der skal som hovedregel etableres fedtudskilleranlæg i forbindelse med afløb fra:

 • Erhvervsmæssige køkkener, kroer, kantiner, hoteller og restauranter
 • Cateringfirmaer
 • Grillbarer
 • Fast-food salgssteder
 • Pizzeriaer
 • Levnedsmiddelvirksomheder/slagterier og slagtere
 • Bagerier og konditorier
 • Forretninger med tilberedning af varm mad
 • Pladser og overflader, hvor der kan forekomme spild af fedt og olie

Sønderborg Kommune har et regulativ for tømning og håndtering af affald fra fedtudskillere

Hvordan ansøger jeg om en olie- eller benzinudskiller?

Brug vores tjekliste, når du skal ansøge om en olie- eller benzinudskiller.

Spildevand, der indeholder olie- eller benzinprodukter, skal afledes gennem sandfang og olie- eller benzinudskiller. Der skal etableres sandfang og olie- eller benzinudskiller på afløb fra:

 • Værkstedslokaler
 • Vaskehaller og vaskepladser (læs mere nedenfor)
 • Arealer hvor der er risiko for spild af olieprodukter, fx påfyldningspladser
 • Garageanlæg
 • Parkeringshuse
 • Parkeringspladser hvor miljøcentret vurderer, at det er nødvendigt
 • Generelt steder hvor der i øvrigt kan forekomme oliespild og olieholdigt spildevand

Når du vil etablere en vaskeplads skal du være opmærksom på, at olie- og benzinudskilleren skal dimensioneres efter aktiviteterne på pladsen. Vaskepladsen skal overdækkes, så der ikke ledes regnvand gennem udskilleranlægget.

Læs også regulativet for olie- og benzinudskillere - tømning og håndtering af affald.

Hvordan ansøger jeg om en faskine til afledning af regnvand?

Ved at nedsive tagvand øger du grundvandsdannelsen og mindsker belastningen på kloakker og vandløb. ​

Der skal fremsendes en ansøgning til kommunen, som beskriver projektet og redegør for faskinens størrelse i forhold til de tilsluttede arealer. Ansøgningen skal suppleres med en målsat tegning, som viser placeringen af faskinen i forhold til skel og bygninger samt eventuelle nærtliggende drikkevandsbrønde, boringer, vandløb, søer og hav.

Som grundejer må man selv udføre arbejdet med faskiner og tilhørende ledninger. Dog må man aldrig selv foretage til- og frakoblingen til det eksisterende kloaksystem - dette arbejde er forbeholdt en autoriseret kloakmester.

Det er grundejeren, der har det fulde ansvar for at få tilladelse til nedsivning af tagvand fra kommunen, samt at anlægget udføres efter gældende regler. Grundejeren har også ansvaret for vedligeholdelse af faskinen.

Afstandskrav

Faskiner til afledning af regnvand fra tagarealer anbringes på ejendommens egen grund med mindst 2 m fra skel og 25 m fra drikkevandsbrønde, drikkevandsboringer, vandløb, søer og havet. Afstanden til beboede bygninger skal være mindst 5 m. Ved bygninger uden beboelse og uden kælder kan afstandskravet nedsættes til 2 m.

Ved en ejendom med kælder med fugtproblemer på kældervæggene kan nedsivning af regnvand i nærheden af huset forværre skader - også selv om afstandskravene er overholdt; overvej derfor at placere faskinen længere væk fra huset end afstandskravet forlanger.

Du kan læse mere om faskiner i Sønderborg Kommunes vejledning om nedsivning af regnvand. Du finder vejledningen i dokumentboksen nederst på denne side.

Jordbundsforhold

En faskine kan laves de fleste steder. Visse steder er jordbunden dog uegnet til nedsivning.

Sand og grus er meget velegnet til nedsivning. Morænejord med ler kræver større faskiner, mens meget tæt lerjord kan være problematisk at etablere faskiner i. Hvis faskinen placeres i tæt jord/leret jord bør faskinen anbringes et sted, hvor det ikke gør noget, at der bliver sumpet i våde perioder f.eks. i staudebedet.
Spørg f.eks. din nabo, om de har faskine, om den virker og hvor den ligger.

Man kan også foretage en infiltrationstest, som kan vise om jorden er velegnet til nedsivning og hvor stor faskinen skal være. En autoriseret kloakmester vil kunne rådgive om placering, dimensionering og etablering.

Du kan læse mere om en infiltrationstest i vejledningen, som du finder i dokumentboksen nederst på denne side.

Hvordan ansøger jeg om udledning af processpildevand til recipient?

Brug vores tjekliste, når du skal ansøge om udledning af processpildevand til recipient.

Hvordan ansøger jeg om udledning af overfladevand til recipient? 

Brug et ansøgningsskema til at søge om udledning af overfladevand til recipienter eller brug vores tjekliste, når du skal ansøge om udledning af overfladevand til recipient.

Ved nye kloaksepareringsprojekter skal der som udgangspunkt etableres et forsinkelsesbassin til rensning og drosling af overfladevandet, inden det udledes til en recipient.

Sønderborg Kommune skal meddele en udledningstilladelse til forsinkelsesbassinet, og kommunen skal foretage en VVM-screening og efterfølgende meddele en VVM-afgørelse om hvorvidt bassinet er VVM-pligtigt eller ej.

Regnvands- og forsinkelsesbassiner skal have foretaget en VVM-screening for at afgøre, om projektet er VVM-pligtigt eller ej. Ansøger skal derfor udfylde et VVM-anmeldeskema, som findes her på siden, og sende det til kommunen sammen med ansøgning om udledningstilladelse.

Hvordan ansøger jeg om tilslutning til offentlig regnvands- eller spildevandskloak?

Ansøgninger om tilslutning af spildevand til offentlig regnvands- eller spildevandskloak skal som udgangspunkt sendes til spildevand@sonderborg.dk.

Skal spildevand vurderes for kemi?

For at sikre at spildevand fra industrien opfylder de miljømæssige krav til industrispildevand, skal de stoffer, der benyttes i produktionen og afledes i spildevandet, vurderes.

Kommunen skal modtage en fuld oversigt over ALLE de stoffer, der benyttes i den spildevandsproducerende proces sammen med ansøgningen om tilslutningstilladelse.

Organiske stoffer i processpildevand opdeles i tre kategorier: A, B og C-stoffer.

 • A stoffer
  Stoffer, der er uønskede i spildevandet. Det er som regel muligt at erstatte A-stoffer i produktionen eller begrænse udledningen af stofferne i processpildevandet til et minimum.
 • B stoffer
  Stoffer, der ikke bør forekomme i store mængder i spildevandet, og der er fastsat lovmæssige grænseværdier for en række B-stoffer. Det er muligt at begrænse udledningen at B-stoffer ved at benytte bedst tilgængelig teknik (BAT).
 • C stoffer
  Stoffer, der ikke har egenskaber, der giver anledning til fastsættelse af grænseværdier i processpildevandet.

Oplysninger om hvilke mærkningspligtige stoffer, der findes i produkterne, kan som regel læses af de lovpligtige sikkerhedsdatablade, der skal forefindes på virksomheden.