logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Vurdering af kemi der afledes med spildevandet

Her kan du læse om hvordan du sikrer, at spildevand fra virksomheder opfylder de miljømæssige krav til industrispildevand.

Selvbetjening

Du skal altid søge tilladelse, når spildevand skal afledes

Så snart det spildevand, som skal afledes til offentlig kloak, har en anden sammensætning end hvad der normalt afledes fra en husholdning, skal du... Læs mere

Opdateret 16.10.2019

Sammensætningen af den kemi der bliver afledt med processpildevandet, har stor betydning for renseanlæggets funktion og for vandmiljøet. For at sikre at det spildevand industrien udleder til offentlige spildevandsanlæg, opfylder de miljømæssige krav til industrispildevand, skal de stoffer, der benyttes i produktionen og afledes i spildevandet, vurderes.

Derfor er det vigtigt, at kommunen modtager en fuld oversigt over ALLE de stoffer, der benyttes i den spildevandsproducerende proces sammen med ansøgningen om tilslutningstilladelse.

Vurdering af stofferne

Generelt vurderes stofferne på baggrund af deres potentielle skadevirkning på mennesker og på vandlevende organismer. Stoffernes flygtighed vurderes også fordi det har betydning for sikkerheden i de lukkede kloaksystemer, da gasophobninger er til potentiel fare for dem der arbejder i kloakken eller kan medføre eksplosioner. Derudover tages der hensyn til, hvor nedbrydeligt stoffet er i naturen. Hvis stoffet ophobes (bioakkumuleres) i naturen eller i levende organismer udgår det også en miljømæssig risiko.

Organiske stoffer i processpildevand opdeles i tre kategorier A, B og C-stoffer

A stoffer, er stoffer, der er uønskede i spildevandet. Det er som regel muligt at erstatte A-stoffer i produktionen eller begrænse udledningen af stofferne i processpildevandet til et minimum.

B stoffer, er stoffer, der ikke bør forekomme i store mængder i spildevandet, og der er fastsat lovmæssige grænseværdier for en række B-stoffer. Det er muligt at begrænse udledningen at B-stoffer ved at benytte bedst tilgængelig teknik (BAT).

C stoffer, er stoffer, der ikke har egenskaber, der giver anledning til fastsættelse af grænseværdier i processpildevandet.

Oplysninger om hvilke mærkningspligtige stoffer, der findes i produkterne kan som regel læses af de lovpligtige sikkerhedsdatablade, der skal forefindes på virksomheden jf. arbejdsmiljøreglerne. Hvis disse oplysninger ikke er fyldestgørende til at kunne lave en ABC-vurdering på baggrund af, er det muligt indhente