logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Fast bidrag - erhverv

På denne side kan du læse om erhvervsaffaldsgebyret 'Fast bidrag - erhverv'.
Opdateret 11.09.2018

Erhvervsaffaldsgebyr eller 'Fast bidrag - erhverv' er et lovpligtigt gebyr, som bliver opkrævet én gang årligt. Gebyret dækker omkostninger til anvisningsordninger, planlægning, administration, udarbejdelse af regulativer, udarbejdelse af affaldsplaner, affaldsinformationskampagner samt bidrag til de nationale databaser for affaldsdata, affaldsregisteret og affaldsregulativsystemet.

Gebyret er beregnet som et gennemsnitsgebyr for alle virksomheder med affaldsproduktion.

'Fast bidrag - erhverv' bliver opkrævet i henhold til miljøbeskyttelsesloven § 48 stk.1.  

Gebyret bliver opkrævet af Sønderborg Forsyning på vegne af Sønderborg Kommune.

Opkrævning af erhvervsaffaldsgebyr 2018

Sønderborg Forsyning har på vegne af Sønderborg Kommune udsendt opkrævningen Fast bidrag – erhverv, som i 2018 er på 475 kr. ekskl. moms.

Ansøgningsfristen for at søge om fritagelse er overskredet.

Nedenfor finder du mere information og svar på nogle af de ofte stillede spørgsmål:

Hvem bliver opkrævet Fast bidrag - erhverv?

”Fast bidrag - erhverv” bliver opkrævet hos alle virksomheder i kommunen.

Opkrævningen sker ud fra de oplysninger, som fremgår af CVR den 1. januar i gebyråret.

Der opkræves gebyr for hvert P-nummer, medmindre det er omfattet af undtagelsesbestemmelserne efter affaldsbekendtgørelsen § 60, stk. 1-3.

Opkrævningen bliver sendt til den person, der er registreret som ejer af virksomheden i CVR-registeret.

Hvem er automatisk omfattet af undtagelsesbestemmelserne?

Gebyret bliver opkrævet hos alle virksomheder i kommunen, der ikke er omfattet af undtagelsesbestemmelserne efter affaldsbekendtgørelsen § 60, stk. 1-3.

I følgende tre tilfælde, vil en virksomhed automatisk være fritaget for at betale 'Fast bidrag - erhverv'.

  1. Hvis virksomhedens branchekode fremgår af affaldsbekendtgørelsens bilag 8, og hvor virksomheden på P-nummer adressen har 0-1 ansatte. I opgørelsen af antal ansatte tæller ejeren af virksomheden med, hvis ejeren udfører arbejde for virksomheden. Erhvervsfiskere er uanset antal ansatte fritaget.
  2. Hvor virksomhedens virksomhedsform fremgår af affaldsbekendtgørelsens bilag 9, punkt 1, og hvor virksomheden på P-nummer adressen har 0 ansatte, eller bilag 9, punkt 2, uanset antallet af ansatte i virksomheden.
  3. På baggrund af oplysninger fra SKAT undtager kommunen de virksomheder, der to år før gebyråret har en årlig momsomsætning på under 300.000 kr. Hvis en virksomhed, der er fritaget for betaling efter ovenstående regler benytter en eller flere affaldsordninger, skal virksomheden betale gebyret for den eller de pågældende ordninger, herunder 'Fast bidrag - erhverv'.

Kan min virksomhed blive fritaget for at betale Fast bidrag - erhverv?

Din virksomhed kan søge om at blive fritaget for at betale 'Fast bidrag - erhverv', hvis den lever op til et af nedenstående kriterier, eller hvis din virksomhed er registreret som PMV – Personligt ejet Mindre Virksomhed. PMVer er pr. definition fritaget, da omsætningen er mindre end 50.000 kr. En ansøgning om fritagelse medfører ikke automatisk fritagelse.

Virksomheden har haft en årlig momsomsætning eller årlig lønsum under 300.000 kr. to år før gebyråret.

Du kan blive fritaget, hvis du kan dokumentere, at din virksomhed har haft en årlig momsomsætning eller lønsum under 300.000 kr. to år før gebyråret. Dokumentation kan eksempelvis være momsregnskab eller revisorpåtegnet regnskab.

Hvis en virksomhed, der søger fritagelse på baggrund af lønsum eller omsætning under 300.000 kr., samtidig har en momsfri lønsum og momspålagt omsætning, skal de to indtægtskilder lægges sammen og fritagelse kan kun gives, hvis de samlet er under 300.000 kr.

Virksomheden har ingen affaldsproduktion 

Du kan blive fritaget for 'Fast bidrag - erhverv', hvis din virksomhed ikke har en egentlig affaldsproduktion. Det betyder, at din virksomhed enten skal være lukket og være anført som ophørt før den 1. januar i gebyråret i CVR eller, at virksomhedens drift ikke genererer noget erhvervsaffald.

I ansøgningen skal du redegøre for, hvordan du driver din virksomhed, uden at du har erhvervsaffald på arbejdssteds-, virksomheds- eller hjemmeadressen.

Vær opmærksom på, at de fleste virksomheder i almindelig drift producerer affald. Gå derfor din virksomhed igennem inden du søger om fritagelse. Typiske affaldsfraktioner er dagrenovation fra køkken/kantine samt papir, pap, plast, elektrisk og elektronisk affald.

Hvis virksomheder, der er fritaget for betaling efter ovenstående regler, benytter en eller flere affaldsordninger fx genbrugspladserne, skal virksomheden betale gebyret for den eller de pågældende ordninger, herunder 'Fast bidrag - erhverv'.

Hvordan søger jeg om fritagelse for at betale 'Fast bidrag - erhverv'?

Opkrævningen for 'Fast bidrag - erhverv' bliver udsendt én gang om året. Du kan først søge om fritagelse, når opkrævningerne er udsendt.

Hvis du har modtaget en opkrævning for betaling af 'Fast bidrag - erhverv', og du mener, at din virksomhed lever op til et af ovenstående kriterier for at blive fritaget, kan du søge fritagelse via virk.dk. Klik her for at søge om fritagelse.

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfristen for fritagelse fra 'Fast bidrag – erhverv' vil blive offentliggjort hvert år, når datoen kendes.

Hvis du ansøger inden tidsfristen og modtager en kvittering, kan du se bort fra eventuelle betalingspåmindelser, indtil kommunen har behandlet din ansøgning.

Klagevejledning

Afgørelser i henhold til fritagelse for 'Fast bidrag – erhverv' kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed, jf. affaldsbekendtgørelsen § 93.

Civilt søgsmål

Afgørelsen kan indbringes for domstolene. Ønsker du at prøve afgørelsens gyldighed ved domstolen, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt, jf. miljøbeskyttelsesloven § 101, stk. 1.

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

 

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

Ring til Hotline Syddanmark på

Tlf: 70 20 40 21

Mandag til torsdag kl. 09.00 - 18.00.