logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Ansøgning om tilladelse til kystbeskyttelse af Fiskenæsvej, 6300 Gråsten

Opdateret 20.08.2020

Sønderborg Kommune har modtaget en ansøgning om tilladelse til kystbeskytte og klimasikre 113 m af Fiskenæsvej med en højvandsmur.

Sønderborg Kommune behandler ansøgningen efter § 3 i Lov om kystbeskyttelse m.v. (LBK nr. 705 af 29/05/2020).

Vi skal også vurdere, om der skal udarbejdes en konsekvensvurdering i forhold til Bekendtgørelse om administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter for så vidt angår kystbeskyttelsesforanstaltninger samt etablering og udvidelse af visse anlæg på søterritoriet (BEK nr. 654 af 19/05/2020).

Samtidig skal vi afgøre, om projektet kræver en vurdering af virkningen på miljøet i forhold til Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (LBK nr. 973 af 25/06/2020).

Høringssvar

Høringssvar skal være modtaget senest den 18. september 2020vand-natur@sonderborg.dk eller via brev til Vand og Natur, Rådhustorvet 10, 6400 Sønderborg.