logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Forslag til 4.10-15 Bevarende lokalplan for Brohovedvej, Birke Allé m.fl.

Opdateret 20.05.2020

Sønderborgs Teknik- og Miljøudvalg har den 3. marts 2020 besluttet at offentliggøre forslag til Bevarende lokalplan nr. 4.10-15 for Brohovedvej, Birke Allé m.fl. Samtidig er en miljøscreening for området vedtaget.

Link: Bevarende lokalplan for Brohovedvej, Birke Allé m.fl. (nr. 4.10-15)

Formålet med lokalplanen er at sikre de kulturhistoriske interesser, som er identitetsskabende for området; herunder arkitekt Carl Storgaards karakteristiske rækkehusbebyggelse langs Brohovedvej samt den høje koncentration af bevaringsværdig bebyggelse langs Birke Allé, Langbrogade og den øvre del af Sundgade.

Lokalplanen skal desuden muliggøre bebyggelse i op til to plan inden for delområde 1 og samtidig sikre, at nybyggeri tilpasses, med hensyn til den stedlige bebyggelseskarakter, og ikke bliver højere end 6,8 meter.

Med den offentlige bekendtgørelse af lokalplanforslaget, må ejendomme, der er omfattet af forslaget, ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige plans indhold.

Mulighed for bemærkninger

Lokalplanforslaget er i offentlig høring i 4 uger frem til den 1. april 2020. Mens lokalplanforslaget er i høring, har du mulighed for at komme med din kommentar til lokalplanen. Når du åbner en lokalplan, kan du trykke på linket "Indsend kommentar" øverst på siden, hvorefter du kan indsende dine bemærkninger til lokalplanforslaget. Det er også muligt at uploade filer til din kommentar.

Miljøscreening

Lokalplanen er omfattet af Lov om miljøvurdering af planer og programmer (LBK nr. 1225 af 25. oktober 2018) og skal derfor som udgangspunkt miljøvurderes jævnfør lovens § 8, stk. 1, nr. 1. Da lokalplanen imidlertid vurderes ikke at kunne få væsentlige indvirkninger på miljøet, konkluderes det, at der ikke er lovmæssigt krav om udarbejdelse af en miljøvurdering. Afgørelsen om ikke at udarbejde en miljøvurdering træffes således på baggrund af lovens § 10, stk. 8, nr. 2.

Klagemulighed

I forbindelse med offentliggørelsen af et lokalplanforslag har du mulighed for at klage over kommunalbestyrelsens beslutning om ikke at udarbejde miljøvurdering efter lov om miljøvurdering af planer og programmer jf. miljøvurderingslovens § 48. Du har mulighed for at klage i indtil 4 uger fra lokalplanforslagets offentliggørelse.

Nederst på denne side er vedlagt en klagevejledning hvor du kan læse, hvad du skal gøre, hvis du ønsker at indgive en klage.