logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Forslag til 4.7-4 Bevarende lokalplan for Vollerup og Spang Vade, Sønderborg og Kommuneplantillæg nr. 8

Opdateret 18.08.2020

Sønderborg Teknik- og Miljøudvalg har den 11. august 2020 besluttet at offentliggøre forslag til lokalplan nr. 4.7-4 Bevarende lokalplan for Vollerup og Spang Vade, Sønderborg samt tilhørende kommuneplantillæg nr. 8 til Sønderborg Kommuneplan 2019-2031. Samtidig er en miljøscreening for området vedtaget.

Link: Forslag til lokalplan bevarende lokalplan for Vollerup og Spang Vade, Sønderborg (nr. 4.7-4)

Formålet med lokalplanen er at sikre bevaringsværdig bebyggelse i området mod nedrivning samt fastholde de bærende kulturhistoriske interesser i området. Desuden skal lokalplanen delvis ophæve den gældende Byplanvedtægt B17. Derigennem vil planen fastlægge mere fleksible og tidssvarende anvendelsesmuligheder for bebyggelsen, som understøtter områdets faktiske forhold.

Da planlægningen medfører oprettelse af to nye kommuneplanrammer samt mindre, arealmæssige justeringer af tre eksisterende kommuneplanrammer, er der udarbejdet et kommuneplantillæg sideløbende med lokalplanen.

Med den offentlige bekendtgørelse af lokalplanforslaget, må ejendomme, der er omfattet af forslaget, ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige plans indhold.

Mulighed for bemærkninger

Lokalplanforslaget med kommuneplantillæg er i offentlig høring i 8 uger frem til den 12. oktober 2020. Mens lokalplanforslaget er i høring, har du mulighed for at komme med din kommentar til lokalplanen. Når du åbner en lokalplan, kan du trykke på linket "Indsend kommentar" øverst på siden, hvorefter du kan indsende dine bemærkninger til lokalplanforslaget. Det er også muligt at uploade filer til din kommentar.

Link: Indsend kommentar via lokalplansiden

Miljøscreening

Lokalplanen er omfattet af Lov om miljøvurdering af planer og programmer (LBK nr. 1225 af 25. oktober 2018) og skal derfor som udgangspunkt miljøvurderes jævnfør lovens § 8, stk. 1, nr. 1. Da lokalplanen imidlertid vurderes ikke at kunne få væsentlige indvirkninger på miljøet, konkluderes det, at der ikke er lovmæssigt krav om udarbejdelse af en miljøvurdering. Afgørelsen om ikke at udarbejde en miljøvurdering træffes således på baggrund af lovens § 10, stk. 8, nr. 2.

Klagemulighed

I forbindelse med offentliggørelse af et lokalplanforslag har du mulighed for at klage over kommunalbestyrelsens beslutning om ikke at udarbejde miljøvurdering efter lov om miljøvurdering af planer og programmer jf. miljøvurderingslovens § 48. Du har mulighed for at klage i indtil 4 uger fra lokalplanforslagets offentliggørelse.

Nederst på denne side er vedlagt en klagevejledning hvor du kan læse, hvad du skal gøre, hvis du ønsker at indgive en klage.