logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Forslag til kommuneplantillæg for Dybbøl Bygade 58, Dybbøl, Sønderborg

Opdateret 12.02.2019

Sønderborg Byråd har den 5. februar 2019 besluttet at offentliggøre forslag til kommuneplantillæg nr. 13, der omfatter Dybbøl Bygade 58, matr.nr. 426, samt del af matr.nr. 359, Dybbøl ejerlav. Området udgør ca. 2.700 m2. Samtidig er miljøscreeningen for området vedtaget.

Kommuneplantillægget ændrer anvendelsen af området fra offentligt formål til boligformål. Tillægget til kommuneplanen danner grundlag for en lokalplan for det pågældende område, som bliver udarbejdet og sendt i høring i foråret 2019.

Mulighed for bemærkninger

Kommuneplantillægget er i offentlig høring i 8 uger frem til den 9. april 2019. Mens kommuneplantillægget er i høring, har du mulighed for at komme med din kommentar til tillægget. Når du åbner et kommuneplantillæg, kan du trykke på linket "Indsend kommentar" i højre side, hvorefter du kan indsende dine bemærkninger til kommuneplantillægget. Det er også muligt at uploade filer til din kommentar.

Miljøscreening

Kommuneplantillægget er omfattet af Lov om miljøvurdering af planer og programmer (LBK nr. 1225 af 25. oktober 2018) og skal derfor som udgangspunkt miljøvurderes jævnfør lovens § 8, stk. 1, nr. 1. Da lokalplanen imidlertid vurderes ikke at kunne få væsentlige indvirkninger på miljøet, konkluderes det, at der ikke er lovmæssigt krav om udarbejdelse af en miljøvurdering. Afgørelsen om ikke at udarbejde en miljøvurdering træffes således på baggrund af lovens § 10.

Klagemulighed

I forbindelse med offentliggørelse af et forslag til et kommuneplantillæg har du mulighed for at klage over kommunalbestyrelsens beslutning om ikke at udarbejde miljøvurdering efter lov om miljøvurdering af planer og programmer jf. miljøvurderingslovens § 16. Du har mulighed for at klage indtil 4 uger fra offentliggørelsen.

Nederst på denne side er vedlagt en klagevejledning hvor du kan læse, hvad du skal gøre, hvis du ønsker at indgive en klage.

Kontakt

Arkitekt og Seniorplanlægger
Kristian Holm Jacobsen

Tlf.: 27 90 54 54
E-mail: khja@sonderborg.dk