logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Forslag til lokalplan 4.1-5 Område ved Chr. X's Bro i Sønderborg. Inkl. miljøscreening

Opdateret 25.04.2018

Sønderborg Byråd har den 26. juni 2013 besluttet at offentliggøre forslag til lokalplan nr. 4.1-5 for område ved Christian d. X´s Bro i Sønderborg. Samtidig er miljøscreening for området vedtaget.

Formålet med lokalplanen er: 
- at sikre placering og karakter af eksisterende og ny bebyggelse i området
- at ny bebyggelse i området udformes i harmoni med og
respekt for den omgivende bygningskultur, herunder at
materialer og farver tilpasses den stedlige arkitektur,
- at sikre en æstetisk udformning af udearealer i området
- at der værnes om bevaringsværdige bygninger og kulturelle
spor der eksisterer i området,
- at sikre mulighed for offentlig færdsel langs vandet

Med den offentlige bekendtgørelse af lokalplanforslaget, må ejendomme, der er omfattet af forslaget, ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige plans indhold.


Mulighed for bemærkninger
Lokalplanforslaget er i offentlig høring i 8 uger fra dags dato. Der kan indgives bemærkninger, indsigelser og forslag til ændringer skriftligt til Sønderborg Kommune, Planafdelingen, Rådhustorvet 10, 6400 Sønderborg eller til post@sonderborg.dk, så de er kommunen i hænde senest den 4. september 2013.


Miljøscreening
Miljøscreeningen viser, at der ikke forventes væsentlige miljøpåvirkninger som følge af lokalplanen. For fire punkter er det vurderet, at der muligvis sker en miljøpåvirkning, der i alle fire tilfælde vurderes måske at være væsentlig. Det gælder for punkterne visuel påvirkning, jord og undergrund, kulturarv, samt materielle goder. 

Lokalplanen er omfattet af Lov om miljøvurdering af planer og programmer, LBK nr. 936 af 24/09/2009, § 3, stk. 1, nr. 1. Da lokalplanen i henhold til § 3, stk. 2 imidlertid vurderes ikke at kunne få væsentlige indvirkninger på miljøet, konkluderes det, at der ikke er lovmæssigt krav om udarbejdelse af en miljøvurdering. Afgørelsen om ikke at udarbejde en miljøvurdering træffes således på baggrund af lovens § 3, stk. 2. 


Klagevejledning
Efter planlovens § 58, stk. 1, nr. 4 kan der kun klages over retlige spørgsmål. Det vil sige, at der kan klages over spørgsmål om planens lovlighed, herunder dens lovlige tilvejebringelse. Der kan derimod ikke klages over planens hensigtsmæssighed eller rimelighed.

I forbindelse med offentliggørelse af et planforslag kan kommunalbestyrelsens beslutning om ikke at udarbejde miljøvurdering efter lov om miljøvurdering af planer og programmer påklages jf. miljøvurderingslovens § 16.

Klage indgives skriftligt til Sønderborg Kommune, Rådhustorvet 10, 6400 Sønderborg, så vidt muligt elektronisk på planafdeling@sonderborg.dk. Sønderborg Kommune sender klagen videre til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagen skal være modtaget af kommunen senest 4 uger fra denne annonces offentliggørelse. Natur- og miljøklagenævnet opkræver et gebyr på 500 kr. for behandling af klagen. Vejledning herom findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dkSpørgsmål om planers lovlighed kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra datoen for denne annonces offentliggørelse.