logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Forslag til lokalplan for butiksområde ved Sundsnæs, Gråsten og forslag til kommuneplantillæg nr. 3 – Aflastningsområde Ulsnæs Centret

Opdateret 03.02.2021

Sønderborg Byråd har den 2. februar 2021 besluttet at offentliggøre forslag til lokalplan nr. 7.2-3 for butiksområde ved Sundsnæs, Gråsten samt tilhørende kommuneplantillæg nr. 3 – Aflastningsområde Ulsnæs Centret til Sønderborg Kommuneplan 2019-2031. Vedlagt kommuneplantillægget er en detailhandelsredegørelse. Samtidig er miljøscreeninger for området vedtaget.

Med det gældende plangrundlag er det ikke muligt at placere flere butikker i området ved Ulsnæs Centret, og derfor skal både den geografiske afgrænsning af centerområdet samt rammen til butiksformål udvides for at nye butikker kan etableres. Formålet med lokalplanen er, at der skabes rammer for nyt byggeri.

Der er samtidig med lokalplanforslaget udarbejdet et tillæg til kommuneplanen som fastlægger, at området ændres fra centerområde til aflastningsområde. Ændringen skal gøre det muligt, at etablere en ny dagligvarebutik og en detailhandelsbutik i området. 

Med den offentlige bekendtgørelse af lokalplanforslaget, må ejendomme, der er omfattet af forslaget, ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige plans indhold. 

Mulighed for bemærkninger

Lokalplanforslaget med kommuneplantillæg er i offentlig høring i 8 uger frem til den 31. marts 2021. Mens lokalplanforslaget er i høring, har du mulighed for at komme med din kommentar til lokalplanen. Når du åbner en lokalplan, kan du trykke på linket "Indsend kommentar" øverst på siden, hvorefter du kan indsende dine bemærkninger til lokalplanforslaget. Det er også muligt at uploade filer til din kommentar.

Miljøscreening

Lokalplanen er omfattet af Lov om miljøvurdering af planer og programmer (LBK nr. 1225 af 25. oktober 2018) og skal derfor som udgangspunkt miljøvurderes jævnfør lovens § 8, stk. 1, nr. 1. Da lokalplanen imidlertid vurderes ikke at kunne få væsentlige indvirkninger på miljøet, konkluderes det, at der ikke er lovmæssigt krav om udarbejdelse af en miljøvurdering. Afgørelsen om ikke at udarbejde en miljøvurdering træffes således på baggrund af lovens § 10, stk. 8, nr. 2.

Klagemulighed

I forbindelse med offentliggørelse af et lokalplanforslag har du mulighed for at klage over kommunalbestyrelsens beslutning om ikke at udarbejde miljøvurdering efter lov om miljøvurdering af planer og programmer jf. miljøvurderingslovens § 48. Du har mulighed for at klage i indtil 4 uger fra lokalplanforslagets offentliggørelse.

Nederst på denne side er vedlagt en klagevejledning hvor du kan læse, hvad du skal gøre, hvis du ønsker at indgive en klage.

Links:

Digital lokalplan klik HER 
Digitalt kommuneplantillæg klik HER