logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Forslag til lokalplan for en børnehave på Vesterbakke i Broager

Opdateret 05.10.2018

Sønderborg Byråd har den 3. oktober 2018 besluttet at offentliggøre forslag til lokalplan nr. 6.1-8 for en børnehave på Vesterbakke i Broager samt tilhørende kommuneplantillæg nr. 11 til Sønderborg Kommuneplan 2017-2029. Samtidig er en miljøscreening for området vedtaget.

Formål med lokalplanen

Formålet med lokalplanen er at muliggøre etableringen og driften af en daginstitution til 50 børn på ejendommen. Lokalplanens formål er også at sikre, at daginstitutionen medfører færrest mulige gener for nærområdet. Det gøres ved at fastlægge bestemmelser, som sikrer tilstrækkelige parkeringspladser i lokalplanområdet, og at det opsatte støjhegn mod de nærmeste naboer bevares.

Der er samtidig med lokalplanforslaget udarbejdet et tillæg til kommuneplanen som fastlægger områdets anvendelse til offentlige formål.

Med den offentlige bekendtgørelse af lokalplanforslaget, må ejendomme, der er omfattet af forslaget, ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige plans indhold.

Mulighed for bemærkninger

Lokalplanforslaget med kommuneplantillæg er i offentlig høring i 8 uger frem til den 30. november 2018. Mens lokalplanforslaget er i høring, har du mulighed for at komme med din kommentar til lokalplanen. Når du åbner en lokalplan, kan du trykke på linket "Indsend kommentar" i øverste højre side, hvorefter du kan indsende dine bemærkninger til lokalplanforslaget. Det er også muligt at uploade filer til din kommentar.

Miljøscreening

Lokalplanen er omfattet af Lov om miljøvurdering af planer og programmer (LBK nr. 448 af 10. maj 2017) og skal derfor som udgangspunkt miljøvurderes jævnfør lovens § 8, stk. 1, nr. 1. Da lokalplanen imidlertid vurderes ikke at kunne få væsentlige indvirkninger på miljøet, konkluderes det, at der ikke er lovmæssigt krav om udarbejdelse af en miljøvurdering. Afgørelsen om ikke at udarbejde en miljøvurdering træffes på baggrund af lovens § 8, stk. 2.

Klagemulighed

Du har mulighed for at klage i indtil 4 uger fra lokalplanforslagets offentliggørelse. I henhold til planlovens § 58, stk. 1, nr. 4 kan der kun klages over retlige spørgsmål. Det vil sige, at du kan klage over spørgsmål om lokalplanens lovlighed, herunder dens lovlige tilvejebringelse. Du kan derimod ikke klage over lokalplanens hensigtsmæssighed eller rimelighed.

I forbindelse med offentliggørelse af et lokalplanforslag har du mulighed for at klage over kommunalbestyrelsens beslutning om ikke at udarbejde miljøvurdering efter lov om miljøvurdering af planer og programmer jf. miljøvurderingslovens § 16.

Nederst på denne side er vedlagt en klagevejledning hvor du kan læse, hvad du skal gøre, hvis du ønsker at indgive en klage.

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

 

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

Ring til Hotline Syddanmark på

Tlf: 70 20 40 21

Mandag til torsdag kl. 09.00 - 18.00.