logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Forslag til lokalplan for etageboliger ved Nørre Havnegade i Sønderborg

Opdateret 17.02.2020

Teknik- og Miljøudvalget har den 4. februar 2020 besluttet at offentliggøre forslag til lokalplan nr. 4.2-22 for etageboliger ved Nørre Havnegade i Sønderborg. Samtidig er en miljøscreening for området vedtaget.

Lokalplan er udarbejdet på baggrund af konkrete planer om at opføre et etageboligbyggeri på byggefelt 06 i området mellem det allerede opførte kontorbyggeri (Videnshuset) og hotel Alsik på Sønderborg Nordhavn. Lokalplanen har til formål at fastlægge områdets fremtidige anvendelse til etageboliger og sikre, at projektet opføres i overensstemmelse med retningslinjerne fastlagt i rammelokalplanen og designguiden for Sønderborg Nordhavn.

Med den offentlige bekendtgørelse af lokalplanforslaget, må ejendomme, der er omfattet af forslaget, ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige plans indhold.

Mulighed for bemærkninger

Lokalplanforslaget er i offentlig høring i 4 uger frem til den 6. marts 2020. Mens lokalplanforslaget er i høring, har du mulighed for at komme med din kommentar til lokalplanen. Når du åbner en lokalplan, kan du trykke på linket "Indsend kommentar" øverst på siden, hvorefter du kan indsende dine bemærkninger til lokalplanforslaget. Det er også muligt at uploade filer til din kommentar.

Link: Lokalplanforslag for etageboliger ved Nørre Havnegade i Sønderborg (nr. 4.2-22)

Miljøscreening

Lokalplanen er omfattet af Lov om miljøvurdering af planer og programmer (LBK nr. 1225 af 25. oktober 2018) og skal derfor som udgangspunkt miljøvurderes jævnfør lovens § 8, stk. 1, nr. 1. Da lokalplanen imidlertid vurderes ikke at kunne få væsentlige indvirkninger på miljøet, konkluderes det, at der ikke er lovmæssigt krav om udarbejdelse af en miljøvurdering. Afgørelsen om ikke at udarbejde en miljøvurdering træffes således på baggrund af lovens § 10, stk. 8, nr. 2.

Klagemulighed

I forbindelse med offentliggørelsen af et lokalplanforslag har du mulighed for at klage over kommunalbestyrelsens beslutning om ikke at udarbejde miljøvurdering efter lov om miljøvurdering af planer og programmer jf. miljøvurderingslovens § 48. Du har mulighed for at klage i indtil 4 uger fra lokalplanforslagets offentliggørelse.

Nederst på denne side er vedlagt en klagevejledning hvor du kan læse, hvad du skal gøre, hvis du ønsker at indgive en klage.