logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Forslag til lokalplan for Kurhusskoven på Hertug Hans Vej

Opdateret 10.11.2021

Teknik- og Miljøudvalget har den 2. november 2021 besluttet at offentliggøre forslag til lokalplan 2.4-24 for Kurhusskoven ved Hertug Hans Vej, Sønderborg. Samtidig er en miljøscreening for området vedtaget.

Link: Lokalplan for Kurhusskoven ved Hertug Hans Vej, Sønderborg (2.4-24)

Formålet med lokalplanen er bl.a. at muliggøre at Sønderborg Tennisklub kan opføre et nyt og større klubhus.

Indtil et lokalplanforslag er endeligt vedtaget, må de ejendomme, der er omfattet af forslaget, ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet af den endelige plan, jævnfør planlovens § 17. De midlertidige retsvirkninger gælder kun, indtil den endelige vedtagne lokalplan er offentliggjort og højst et år efter lokalplanforslagets offentliggørelse.

Mulighed for bemærkninger

Lokalplanforslaget er i offentlig høring i 4 uger frem til den 9. december 2021. Mens lokalplanforslaget er i høring, har du mulighed for at komme med din kommentar til lokalplanen. Når du åbner en lokalplan, kan du trykke på linket "Indsend kommentar" øverst på siden, hvorefter du kan indsende dine bemærkninger til lokalplanforslaget. Det er også muligt at uploade filer til din kommentar.

Indsend bemærkning her

Miljøscreening

Lokalplanen er omfattet af Lov om miljøvurdering af planer og programmer (LBK nr. 973 af 25. juni 2020) og skal derfor som udgangspunkt miljøvurderes jævnfør lovens § 8, stk. 1, nr. 1. Da lokalplanen imidlertid vurderes ikke at kunne få væsentlige indvirkninger på miljøet, konkluderes det, at der ikke er lovmæssigt krav om udarbejdelse af en miljøvurdering. Afgørelsen om ikke at udarbejde en miljøvurdering træffes således på baggrund af lovens § 10, stk. 8, nr. 2.

Klagemulighed

I forbindelse med offentliggørelsen af et lokalplanforslag har du mulighed for at klage over kommunalbestyrelsens beslutning om ikke at udarbejde miljøvurdering efter lov om miljøvurdering af planer og programmer jf. miljøvurderingslovens § 48. Du har mulighed for at klage i indtil 4 uger fra lokalplanforslagets offentliggørelse.

Nederst på denne side er vedlagt en klagevejledning hvor du kan læse, hvad du skal gøre, hvis du ønsker at indgive en klage.