logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Forslag til lokalplan nr. 4.6-10 Bevarende lokalplan for Ulkebøldam, Sønderborg

Opdateret 25.08.2020

Sønderborg Teknik- og Miljøudvalg har den 11. august 2020 besluttet at offentliggøre forslag til lokalplan nr. 4.6-10 Bevarende lokalplan for Ulkebøldam, Sønderborg. Samtidig er en miljøscreening for området vedtaget.

Link: Forslag bevarende lokalplan for Ulkebøldam, Sønderborg (nr. 4.6-10)

Lokalplanen har til formål at sikre og fremme områdets bevaringsværdier, som kommer til udtryk i materialeholdningen, facaders fagdeling og rytme samt karaktergivende træk. Samtidig sættes der rammer for, at erstatningsbyggeri samt til- og ombygning til eksisterende bebyggelse skal ske under hensyntagen til den oprindelige arkitektur og områdets karakter.

Med den offentlige bekendtgørelse af lokalplanforslaget, må ejendomme, der er omfattet af forslaget, ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige plans indhold.

Mulighed for bemærkninger

Lokalplanforslaget er i offentlig høring i 4 uger frem til den 22. september 2020. Mens lokalplanforslaget er i høring, har du mulighed for at komme med din kommentar til lokalplanen. Når du åbner en lokalplan, kan du trykke på linket "Indsend kommentar" øverst på siden, hvorefter du kan indsende dine bemærkninger til lokalplanforslaget. Det er også muligt at uploade filer til din kommentar.

Link: Indsend kommentar til lokalplanforslaget

Miljøscreening

Lokalplanen er omfattet af Lov om miljøvurdering af planer og programmer (LBK nr. 973 af 25/06/2020) og skal derfor som udgangspunkt miljøvurderes jævnfør lovens § 8, stk. 1, nr. 1. Da lokalplanen imidlertid vurderes ikke at kunne få væsentlige indvirkninger på miljøet, konkluderes det, at der ikke er lovmæssigt krav om udarbejdelse af en miljøvurdering. Afgørelsen om ikke at udarbejde en miljøvurdering træffes således på baggrund af lovens § 10, stk. 8, nr. 2.

Link: Lov om miljøvurdering af planer og programmer (LBK nr. 973 af 25/06/2020)

Klagemulighed

I forbindelse med offentliggørelse af et lokalplanforslag har du mulighed for at klage over kommunalbestyrelsens beslutning om ikke at udarbejde miljøvurdering efter lov om miljøvurdering af planer og programmer jf. miljøvurderingslovens § 48. Du har mulighed for at klage i indtil 4 uger fra lokalplanforslagets offentliggørelse.

 

Nederst på denne side er vedlagt en klagevejledning hvor du kan læse, hvad du skal gøre, hvis du ønsker at indgive en klage.