logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Forslag til lokalplan nr. 7.2-4 Børnehave på Bomhusvej 1, Alnor, Gråsten og forslag til kommuneplantillæg for Børnehave på Bomhusvej 1, Alnor, Gråsten

Opdateret 12.11.2021

Sønderborg Teknik- og Miljøudvalg har den 2. november 2021 besluttet at offentliggøre forslag til lokalplan nr. 7.2-4 Børnehave på Bomhusvej 1, Alnor, Gråsten og kommuneplantillæg nr. 16 for Børnehave på Bomhusvej 1, Alnor, Gråsten., Sønderborg. Samtidig er en miljøscreening for området vedtaget.

Link: Læs lokalplanforslaget til Børnehave på Bomhusvej 1, Alnor, Gråsten (nr. 7.2-4)

Link: Læs kommuneplantillæg for Børnehave på Bomhusvej 1, Alnor, Gråsten (nr. 16)

Bygherren ønsker at flytte eksisterende dagtilbud i Rinkenæs til en udvidet bygning på adressen Bomhusvej 1, Alnor, 6300 Gråsten. Formålet er at mindske den geografiske afstand til Förde-schule Gravenstein, der er beliggende i Alnor på Bomhusvej, samt at øge synergien og samarbejdet mellem børnehaven og skolen.

Bygningen, der i dag anvendes til kontorformål, ønskes anvendt til børnehave, hvorfor bygningen skal om- og tilbygges, hvilket giver plads til cirka 60 børn.

Formålet med lokalplanen er at give mulighed for at anvende området til en daginstitution. Sideløbende med lokalplanen udarbejdes et kommuneplantillæg, som udlægger planområdet til offentlige formål.

Endvidere har lokalplanen til formål, at der sikres gode udearealer via støjafskærmning, så de vejledende støjgrænser overholdes, samt at de ubebyggede arealer, herunder areal udlagt til parkering og ophold.

Med den offentlige bekendtgørelse af lokalplanforslaget, må ejendomme, der er omfattet af forslaget, ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige plans indhold.

Mulighed for bemærkninger

Lokalplanforslaget og kommuneplantillægget er i offentlig høring i 8 uger frem til den 9. januar 2021. Mens planforslagene er i høring, har du mulighed for at komme med din kommentar til planforslagene. Når du åbner en lokalplan eller kommuneplanforslag, kan du trykke på linket "Indsend kommentar" øverst på siden, hvorefter du kan indsende dine bemærkninger til planforslaget. Det er også muligt at uploade filer til din kommentar.

Indsend bemærkning til lokalplanen her

Indsend bemærkning til kommuneplanen her

Miljøscreening

Lokalplanen er omfattet af Lov om miljøvurdering af planer og programmer (LBK nr. 1225 af 25. oktober 2018) og skal derfor som udgangspunkt miljøvurderes jævnfør lovens § 8, stk. 1, nr. 1. Da lokalplanen og kommuneplantillægget imidlertid vurderes ikke at kunne få væsentlige indvirkninger på miljøet, konkluderes det, at der ikke er lovmæssigt krav om udarbejdelse af en miljøvurdering. Afgørelsen om ikke at udarbejde en miljøvurdering træffes således på baggrund af lovens § 10, stk. 8, nr. 2.

Klagemulighed

I forbindelse med offentliggørelse af et lokalplanforslag har du mulighed for at klage over kommunalbestyrelsens beslutning om ikke at udarbejde miljøvurdering efter lov om miljøvurdering af planer og programmer jf. miljøvurderingslovens § 48. Du har mulighed for at klage i indtil 4 uger fra lokalplanforslagets offentliggørelse.

Nederst på denne side er vedlagt en klagevejledning hvor du kan læse, hvad du skal gøre, hvis du ønsker at indgive en klage.