logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Forslag til lokalplan for nyt boligområde ved Bjørnemosen i Ulkebøl, Sønderborg

Opdateret 08.10.2020

Teknik- og Miljøudvalget har den 6. oktober 2020 besluttet at offentliggøre forslag til lokalplan 4.6-11 for et nyt boligområde ved Bjørnemosen i Ulkebøl, Sønderborg. Samtidig er en miljøscreening for området vedtaget.

Link: Forslag til lokalplan for et nyt boligområde ved Bjørnemosen i Ulkebøl, Sønderborg (4.6-11)

Lokalplanen har til formål at fastlægge områdets fremtidige anvendelse til boligformål i form af åben-lav og/eller tæt-lav boliger. Lokalplanen giver mulighed for at etablere 6-15 boligenheder afhængig af type. Boligerne kan opføres i maksimalt to etager og med en byggehøjde på op til 8,5 meter. Bebyggelsesprocenten er fastlagt til 30 for åben-lav bebyggelse og op til 40 for tæt-lav bebyggelse.

Lokalplanen tilsidesætter ikke bygningsreglementets generelle regler om bebyggelsens omfang og højde- og afstandsbestemmelser. Dermed begrænses indbliks- og skyggegener mest muligt.

Med den offentlige bekendtgørelse af lokalplanforslaget, må ejendomme, der er omfattet af forslaget, ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige plans indhold.

Mulighed for bemærkninger

Lokalplanforslaget er i offentlig høring i 4 uger frem til den 4. november 2020. Mens lokalplanforslaget er i høring, har du mulighed for at komme med din kommentar til lokalplanen. Når du åbner en lokalplan, kan du trykke på linket "Indsend kommentar" øverst på siden, hvorefter du kan indsende dine bemærkninger til lokalplanforslaget. Det er også muligt at uploade filer til din kommentar.

Link: Indsend kommentar til lokalplanen

Miljøscreening

Lokalplanen er omfattet af Lov om miljøvurdering af planer og programmer (LBK nr. 1225 af 25. oktober 2018) og skal derfor som udgangspunkt miljøvurderes jævnfør lovens § 8, stk. 1, nr. 1. Da lokalplanen imidlertid vurderes ikke at kunne få væsentlige indvirkninger på miljøet, konkluderes det, at der ikke er lovmæssigt krav om udarbejdelse af en miljøvurdering. Afgørelsen om ikke at udarbejde en miljøvurdering træffes således på baggrund af lovens § 10, stk. 8, nr. 2.

Klagemulighed

I forbindelse med offentliggørelsen af et lokalplanforslag har du mulighed for at klage over kommunalbestyrelsens beslutning om ikke at udarbejde miljøvurdering efter lov om miljøvurdering af planer og programmer jf. miljøvurderingslovens § 48. Du har mulighed for at klage i indtil 4 uger fra lokalplanforslagets offentliggørelse.

Nederst på denne side er vedlagt en klagevejledning hvor du kan læse, hvad du skal gøre, hvis du ønsker at indgive en klage.