logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Forslag til lokalplan for Sønderborg bymidte

Opdateret 02.06.2021

Teknik- og Miljøudvalget har den 1. juni 2021 besluttet at offentliggøre forslag til lokalplan nr. 4.1-7 for Sønderborg bymidte. Samtidig er en miljøscreening for området vedtaget.

Link: Lokalplanforslag for Sønderborg bymidte (nr. 4.1-7)

Lokalplanens primære formål er at skabe rammerne for en mere sammenhængende, tidssvarende og fremtidssikret udvikling af Sønderborg bymidte. Samtidig har lokalplanen til formål at sikre bevaringen af bymidtens særlige bygningskulturarv, som blandt andet medvirker til at formidle byens historie og identitet samt medvirker til at gøre Sønderborg til en attraktiv by for handel og turisme.

Med den offentlige bekendtgørelse af lokalplanforslaget, må ejendomme, der er omfattet af forslaget, ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige plans indhold.

Mulighed for bemærkninger

Lokalplanforslaget er i offentlig høring i otte uger frem til den 1. august 2021. Mens lokalplanforslaget er i høring, har du mulighed for at komme med din kommentar til lokalplanen. Når du åbner en lokalplan, kan du trykke på linket "Indsend kommentar" øverst på siden, hvorefter du kan indsende dine bemærkninger til lokalplanforslaget. Det er også muligt at uploade filer til din kommentar.

Link: Lokalplanforslag for Sønderborg bymidte (nr. 4.1-7)

Miljøscreening

Lokalplanen er omfattet af Lov om miljøvurdering af planer og programmer (LBK nr. 1225 af 25. oktober 2018) og skal derfor som udgangspunkt miljøvurderes jævnfør lovens § 8, stk. 1, nr. 1. Da lokalplanen imidlertid vurderes ikke at kunne få væsentlige indvirkninger på miljøet, konkluderes det, at der ikke er lovmæssigt krav om udarbejdelse af en miljøvurdering. Afgørelsen om ikke at udarbejde en miljøvurdering træffes således på baggrund af lovens § 10, stk. 8, nr. 2.

Klagemulighed

I forbindelse med offentliggørelsen af et lokalplanforslag har du mulighed for at klage over kommunalbestyrelsens beslutning om ikke at udarbejde miljøvurdering efter lov om miljøvurdering af planer og programmer jf. miljøvurderingslovens § 48. Du har mulighed for at klage i indtil 4 uger fra lokalplanforslagets offentliggørelse.

Nederst på denne side er vedlagt en klagevejledning hvor du kan læse, hvad du skal gøre, hvis du ønsker at indgive en klage.