logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Forslag til lokalplantillæg til Byplanvedtægt nr. 3 for Broager kommune (Rendbjerg)

Opdateret 16.08.2019

Sønderborg Byråd har den 13. august 2019 besluttet at offentliggøre forslag til lokalplantillæg nr. bypl 3 t1 for Rendbjerg. Samtidig er en miljøscreening for området vedtaget.

Formålet med lokalplantillægget er, at ændre § II, stk. c i lokalplan Bypl 3, således at zone C også kan rumme de eksisterende helårsboliger og sommerhuse, som ligger i området.

Formålet er desuden at erstatte kortbilag A i lokalplan Bypl 3, således at afgrænsningen mellem zone A og C ændres.

Med den offentlige bekendtgørelse af lokalplanforslaget, må ejendomme, der er omfattet af forslaget, ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige plans indhold.

Mulighed for bemærkninger

Forslaget til lokalplantillægget er i offentlig høring i 2 uger frem til den 30. august. 2019. Mens forslaget til lokalplantillægget er i høring, har du mulighed for at komme med din kommentar til lokalplantillægget. Når du åbner en lokalplan, kan du trykke på linket "Indsend kommentar" øverst på siden, hvorefter du kan indsende dine bemærkninger til forslaget til lokalplantillægget. Det er også muligt at uploade filer til din kommentar.

Miljøscreening

Lokalplantillægget er omfattet af Lov om miljøvurdering af planer og programmer (LBK nr. 1225 af 25. oktober 2018) og skal derfor som udgangspunkt miljøvurderes jævnfør lovens § 8, stk. 1, nr. 1. Da lokalplantillægget imidlertid vurderes ikke at kunne få væsentlige indvirkninger på miljøet, konkluderes det, at der ikke er lovmæssigt krav om udarbejdelse af en miljøvurdering. Afgørelsen om ikke at udarbejde en miljøvurdering træffes således på baggrund af lovens § 10, stk. 8, nr. 2.

Klagemulighed

I forbindelse med offentliggørelsen af et forslaget til lokalplantillægget har du mulighed for at klage over kommunalbestyrelsens beslutning om ikke at udarbejde miljøvurdering efter lov om miljøvurdering af planer og programmer jf. miljøvurderingslovens § 48. Du har mulighed for at klage i indtil 4 uger fra forslaget til lokalplantillæggets offentliggørelse.

Nederst på denne side er vedlagt en klagevejledning hvor du kan læse, hvad du skal gøre, hvis du ønsker at indgive en klage.

Kontakt

Peter-A. G. Simonsen
Byplanlægger

Tlf.: 88 72 55 57
E-mail: pesi@sonderborg.dk