logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Forslag til Planstrategitillæg for udvikling i kystnærhedszonen

Opdateret 30.08.2019

Byrådet har den 28. august 2019 besluttet at offentliggøre forslag til Planstrategitillæg 2019 ”Udvikling i kystnærhedszonen”. Det sendes nu i otte ugers høring.

Planstrategitillægget indeholder Byrådets oplæg til nye udviklingsområder og sommerhusområder i kystnærhedszonen. Kystnærhedszonen strækker sig op til tre kilometer fra kysten og dækker dermed store del af kommunen. Planstrategitillægget er udarbejdet for at kunne søge Erhvervsministeriet om lov til at udlægge og omplacere sommerhusområder samt udpege udviklingsområder i kystnærhedszonen.

I april og maj 2019 opfordrede Sønderborg Kommune borgere, organisationer og virksomheder til at komme med ideer til, hvor der kunne udpeges udviklingsområder eller omplaceres sommerhuse. Det resulterede i ti forslag, der alle omhandlede forslag til nye sommerhusområder.

Fem forslag er taget med i planstrategitillægget. De forslag der ikke er taget med, afvises primært fordi områderne ligger med synlig placering fra kysten inden for strandbeskyttelseslinjen og uden tilknytning til andre turismeanlæg. Strandbeskyttelseslinjen strækker sig op til 300 meter fra kysten og administreres af Kystdirektoratet, der kun i helt særlige tilfælde vil ophæve strandbeskyttelsen. Se vedlagte bilag med en gennemgang og vurdering af forslagene.

Mulighed for bemærkninger

Forslaget til Planstrategitillæg er i offentlig høring i otte uger frem til 24. oktober 2019. Mens forslaget er i høring, har du mulighed for at komme med din kommentar til planen. Det gør du ved at sende mail til by-landskab@sonderborg.dk eller et brev By og Landskab, Sønderborg Kommune, Rådhustorvet 10, 6400 Sønderborg.

Miljøscreening

Planstrategitillægget er screenet i forhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer (LBK nr. 1225 af 25. oktober 2018). Da planforslaget imidlertid vurderes ikke at kunne få væsentlige indvirkninger på miljøet, konkluderes det, at der ikke er lovmæssigt krav om at udarbejde en miljøvurdering. Afgørelsen om ikke at udarbejde en miljøvurdering træffes på baggrund af lovens § 10.

Klagemulighed

I forbindelse med offentliggørelsen af et planforslaget har du mulighed for at klage over Byrådets beslutning om ikke at udarbejde miljøvurdering efter lov om miljøvurdering af planer og programmer jf. miljøvurderingslovens § 48. Du har mulighed for at klage i indtil fire uger fra planforslagets offentliggørelse.

Nederst på denne side er vedlagt en klagevejledning hvor du kan læse, hvad du skal gøre, hvis du ønsker at indgive en klage.