logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Forudgående høring i forbindelse med ansøgning om miljøgodkendelse til husdyrbruget på Fiskbækvej 15, 6300 Gråsten

Opdateret 20.06.2019

Sønderborg kommune har modtaget en ansøgning om miljøgodkendelse på ejendommen Fiskbækvej 15, 6300 Gråsten.

Der er ansøgt om miljøgodkendelse efter husdyrbruglovens § 16 a stk. 1.
Gråsten Landbrugsskole består både af en malkekvægs- og en svinebesætning. Husdyrbruget har en miljøgodkendelse fra 2003.
Der er efterfølgende anmeldt en ændring af dyreholdet i 2010 og igen i december 2013.
Husdyrbrugets miljøgodkendelse blev revurderet d. 27. maj 2014. Den nuværende tilladte husdyrproduktion på ejendommen er 360 årssøer,
11.000 smågrise 7,2-34 kg, 742 slagtesvin 34-108 kg, 200 polte 40-107 kg, 160 malkekøer tung race, 180 opdræt 0-25 mdr. tung race og 4 heste 300-500 kg 

Der ansøges om § 16 a miljøgodkendelse efter husdyrbrugloven, for at husdyrbruget fremover kan producere efter de nye fleksible regler,
hvor produktionsarealerne godkendes. De bygningsmæssige ændringer, der søges godkendelse til, er en ny karantænestald til polte samt en ny ensilageplads.

Sønderborg Kommune er godkendelsesmyndighed.

Ansøgningen om udvidelse af husdyrbruget er omfattet af en procedure om miljøkonsekvensvurdering,
jf. § 16 a i Lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.

Formålet med annoncering af ansøgningen er at inddrage offentligheden allerede, når landbruget søger om miljøgodkendelse.
Herved får alle mulighed for at komme med ideer til hvilke forhold, der ønskes behandlet ved udarbejdelse af miljøgodkendelsen.
Kommentere ansøgningsmaterialet
Sønderborg Kommune gør opmærksom på, at enhver har ret til at:
• Se ansøgningsmaterialet
• Kommentere ansøgningsmaterialet
• Anmode om at få tilsendt en kopi af udkast til miljøgodkendelse
• Kommentere udkastet indenfor en frist på to uger efter det er modtaget

Ansøgningsmaterialet kan fås ved henvendelse til Sønderborg Kommune, Erhverv & Affald, Rådhustorvet 10, 6400 Sønderborg.

Eventuelle bemærkninger og/ eller spørgsmål til ansøgningen skal være kommunen i hænde
senest 11-07-2019 kl. 15:00

Henvendelse i sagen kan ske til:
Sagsbehandler Ann-Kathrin Tessin
Erhverv & Affald
Sønderborg Kommune
Tlf. nr.: 88 72 56 13
E- mail: antn@sonderborg.dk