logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Forudgående høring i forbindelse med ansøgning om miljøgodkendelse til husdyrbruget på Tummelsbjerg 1, 6300 Gråsten

Opdateret 29.08.2019

Sønderborg kommune har modtaget en ansøgning om miljøgodkendelse på ejendommen Tummelsbjerg 1, 6300 Gråsten.

Der er ansøgt om miljøgodkendelse efter husdyrbruglovens § 16 a stk. 2. Ejendommens nuværende lovlige drift er i helhold til en miljøgodkendelse fra 18. dec. 2006, med en efterfølgende revurdering fra 5. dec. 2016. Den nuværende tilladte husdyrproduktion på ejendommen er 970 årssøer, 27.500 pattegrise (7,1-8,8 kg), 720 smågrise (8,8-31 kg) og 720 slagtesvin (31-110 kg).
Ansøgningen om miljøgodkendelse indsendes for at få godkendt de eksisterende produktionsarealer til fri produktion efter de nye regler. Ansøgningen omhandler udelukkende en udvidelse af dyreholdet i de eksisterende stalde.


Sønderborg Kommune er godkendelsesmyndighed.

Ansøgningen om udvidelse af husdyrbruget er omfattet af en procedure om miljøkonsekvensvurdering, jf. § 16 a i Lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. Formålet med annoncering af ansøgningen er at inddrage offentligheden allerede, når landbruget søger om miljøgodkendelse. Herved får alle mulighed for at komme med ideer til hvilke forhold, der ønskes behandlet ved udarbejdelse af miljøgodkendelsen.
Kommentere ansøgningsmaterialet
Sønderborg Kommune gør opmærksom på, at enhver har ret til at:
• Se ansøgningsmaterialet
• Kommentere ansøgningsmaterialet
• Anmode om at få tilsendt en kopi af udkast til miljøgodkendelse
• Kommentere udkastet indenfor en frist på to uger efter det er modtaget

Ansøgningsmaterialet fås ved henvendelse til Sønderborg Kommune, Erhverv & Affald, Rådhustorvet 10, 6400 Sønderborg.

Eventuelle bemærkninger og/ eller spørgsmål til ansøgningen skal være kommunen i hænde senest 23-09-2019 kl. 15:00

Henvendelse i sagen kan ske til:
Sagsbehandler Torben Kobberø
Erhverv & Affald
Sønderborg Kommune
Tlf. nr.: 88 72 54 96
E- mail: tkob@sonderborg.dk