logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Forudgående høring i forbindelse med ansøgning om miljøgodkendelse til IE - husdyrbrug på Majbølløkke 2, 6470 Sydals

Opdateret 25.03.2020

Formålet med annoncering af ansøgningen er at inddrage offentligheden allerede, når landbruget indsender ansøgning om miljøgodkendelse. Herved får alle mulighed for at komme med ideer til hvilke forhold, der ønskes behandlet ved udarbejdelse af miljøgodkendelsen.

Sønderborg Kommune har modtaget en ansøgning om miljøgodkendelse til ændring og udvidelse af eksisterende produktion på ejendommen Majbølløkke 2, 6470 Sydals. Ansøgningen om miljøgodkendelse indsendes for at få godkendt de eksisterende produktionsarealer til fri produktion efter de nye regler. Ansøgningen omhandler udelukkende en udvidelse af dyreholdet i de eksisterende stalde og der søges ikke om nye produktionsarealer med denne ansøgning. For at give ansøger mulig for ændre til FRATS produktion søges der om Flex-gruppen ”Slagtesvin og smågrise” på hele produktionsarealet.

Beskyttelsesniveauerne for lugt til naboer og for ammoniak til nærliggende natur er overholdt. Husdyrbruget lever også op til BAT-kravet i forhold til den totale ammoniakemission og BAT i forhold råvarer, energi, vand og management.

Sønderborg Kommune er godkendelsesmyndighed.

Ansøgningen om udvidelse af husdyrbruget er omfattet af en procedure om miljøkonsekvensvurdering, jf. §16 a i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug.

Sønderborg Kommune gør opmærksom på, at enhver har ret til at:
• Se ansøgningsmaterialet
• Kommentere ansøgningsmaterialet
• Anmode om at få tilsendt en kopi af udkast til miljøgodkendelse
• Kommentere udkastet indenfor en frist på to uger efter det er modtaget

Ansøgningsmateriale kan fås ved henvendelse til Sønderborg Kommune, Erhverv & Affald, Rådhustorvet 10, 6400 Sønderborg i perioden 25.03.2020-15.04.2020.

Eventuelle bemærkninger og/eller spørgsmål til ansøgningen skal være kommunen i hænde senest onsdag den 15.04.2020, kl. 15.00.

Henvendelse i sagen kan ske til:
Sussanne Bigum Mortensen
Erhverv & Affald
Sønderborg Kommune
Tlf. nr.: 88 72 55 24 
E-mail: sbmo@sonderborg.dk