logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Forudgående høring i forbindelse med ansøgning om miljøgodkendelse til IE- husdyrbrug

Opdateret 19.05.2020

Formålet med annoncering af ansøgningen er at inddrage offentligheden allerede, når landbruget indsender ansøgning om miljøgodkendelse. Herved får alle mulighed for at komme med ideer til hvilke forhold, der ønskes behandlet ved udarbejdelse af miljøgodkendelsen.

Sønderborg Kommune har modtaget en ansøgning om miljøgodkendelse til ændring og udvidelse af eksisterende produktion på ejendommen Hagensig 7, 6470 Sydals. Ansøgningen om miljøgodkendelse indsendes for at kunne producere efter de nye fleksible regler, hvor produktionsarealerne godkendes. Herefter kan ansøger frit producere uden begrænsninger i antal dyr på stald og deres vægt. Der søges ikke om nye produktionsarealer. Der søges også om mulighed for at omlægge produktionen til en produktion af kun smågrise og slagtesvin. I det tilfælde vil samlede produktionsareal på ejendommen blive mindre.

Lugtberegningerne i Husdyrgodkendelse.dk er erstattet af en konkret OML-beregning. OML-beregningen viser at beskyttelsesniveauet for lugt er overholdt ved nærmeste enkeltbolig og samlet bebyggelse. Indførelsen af de lugtreducerende tiltag bevirker den samlede lugtemission fra husdyrbruget falder i forhold til nudriften. Miljøgodkendelsen søges derfor under undtagelsesreglen for lugt (50 %-reglen).

Beskyttelsesniveauerne for ammoniak til nærliggende natur er overholdt. Husdyrbruget lever også op til BAT-kravet i forhold til den totale ammoniakemission og BAT i forhold råvarer, energi, vand og management.

Sønderborg Kommune er godkendelsesmyndighed.

Ansøgningen om udvidelse af husdyrbruget er omfattet af en procedure om miljøkonsekvensvurdering, jf. §16 a i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug.

Sønderborg Kommune gør opmærksom på, at enhver har ret til at:
• Se ansøgningsmaterialet
• Kommentere ansøgningsmaterialet
• Anmode om at få tilsendt en kopi af udkast til miljøgodkendelse
• Kommentere udkastet indenfor en frist på to uger efter det er modtaget

Ansøgningsmateriale kan fås ved henvendelse til Sønderborg Kommune, Erhverv & Affald, Rådhustorvet 10, 6400 Sønderborg, i perioden 19.05.2020-03.06.2020.

Eventuelle bemærkninger og/eller spørgsmål til ansøgningen skal være kommunen i hænde senest onsdag den 03.06.2020, kl. 15.00.

Henvendelse i sagen kan ske til:
Sussanne Bigum Mortensen
Erhverv & Affald
Sønderborg Kommune
Tlf. nr.: 88 72 55 24 
E-mail: sbmo@sonderborg.dk