logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Høring om nedklassificering af del af den offentlig vej, Nørreled, Guderup, 6430 Nordborg

Opdateret 21.10.2020

Sønderborg Kommune planlægger at nedklassificere en del af den offentlige vej, Nørreled – det gule areal på oversigtkortet, der er adgangsvej for de to offentlige ejendomme:

  • Hjemmeplejen Distrikt Nordals, Nørreled 29, 6430 Nordborg og
  • Sygeplejen Nordals, Nørreled 31, 6430 Nordborg.

Kort der viser vejareal

Ved nedklassificeringen vil arealet blive opretholdt som intern vej og parkering for de to ejendomme.

Efter Vejlovens § 132, stk. 1 kan der klages over retlige spørgsmål i forbindelse med beslutningen. En evt. klage skal sendes til Vejdirektoratet, Carsten Niebuhrsgade 43, 5. sal, 1577 København V. Klagen kan også sendes via Vejdirektoratets elektroniske klageblanket på Borger.dk.

Klagefristen er 19. november 2020.

 

Efter Vejlovens § 124, stk. 7 kan der stilles krav om, at vejarealet skal opretholdes i medfør af stk. 2. Kravet kan fremsættes, hvis vejarealet efter matrikelkortet er eneste adgangsvej til en ejendom, eller hvis vejarealet i øvrigt er vigtig for ejendommen. Et krav efter § 124, stk. 2 skal sendes til Grethe Karlsen, Projekt & Anlæg, Rådhustorvet 10, 6400 Sønderborg eller pr. mail til: projektoganlaeg@sonderborg.dk.

Klagefristen er 17. december 2020.

 

Uddrag af Lov om Offentlige Veje

Efter Vejlovens § 124, stk. 6 skal vejbestyrelsens påtænkte beslutninger efter § 124, stk. 1 og 5 offentliggøres. Ejere og brugere af ejendomme, der må skønnes at blive berørt af beslutningen, skal samtidig underrettes. Offentliggørelsen mv. skal indeholde oplysning om bestemmelserne i Vejlovens § 124, stk. 2 og 7:

 

Nedlæggelse af kommuneveje

§ 124. Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til arealets fremtidige status, når den efter § 15 har bestemt, at en kommunevej skal nedlægges.

Stk. 2. Vejen skal opretholdes helt eller delvis som vej, hvis den efter matrikelkort er eneste adgangsvej til en ejendom eller nogen af ejendommens lodder og der ikke samtidig etableres anden vejadgang. Vejen skal endvidere helt eller delvis opretholdes som vej, hvis kommunalbestyrelsen vurderer, at vejen er vigtig for en ejendom.

Stk. 7. Planlægges vejen eller dele af denne ikke opretholdt som privat fællesvej eller privat vej for en enkelt ejendom, skal der gives en frist på mindst 8 uger til over for kommunalbestyrelsen at fremsætte krav om, at vejen opretholdes i medfør af stk. 2. Afviser kommunalbestyrelsen kravet, kan grundejeren kræve, at vejmyndigheden indbringer afgørelsen for de taksationsmyndigheder, der er nævnt i §§ 105 og 106, inden 4 uger efter at afgørelsen er meddelt den pågældende.