logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Ikke VVM-pligt af etablering af telt på Danfoss Universe A/S, Mads Patent vej 1, 6430 Nordborg

Opdateret 25.04.2018

Sønderborg Kommune har den 25.marts 2013 modtaget en vvm-anmeldelse af etablering af telt til forskellige event på Danfoss Universe A/S, Mads Patent Vej 1, 6430 Nordborg.

Sønderborg Kommune har gennemført en screening af projektet i forhold til bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM).

Kommunen har på baggrund af screeningen truffet afgørelse den 25. april 2013 om, at projektet ikke er VVM-pligtigt. Projektet vurderes ikke at ville medføre væsentlige indvirkninger på miljøet.

Spørgsmål til afgørelsen kan rettes til Miljøafdelingen på tlf. 8872 4083 eller mail miljo@sonderborg.dk.

Klagevejledning

Sønderborg Kommunes afgørelse om, at etablering og drift af anlægget ikke er VVM-pligtigt, kan påklages for så vidt angår retlige spørgsmål.

En eventuel klage skal sendes elektronisk til miljo@sonderborg.dk. Alternativt sendes den pr. post til:

Miljøafdelingen

Sønderborg Kommune
Rådhustorvet 10
6400 Sønderborg

Klagen skal være modtaget senest torsdag den 23. maj 2013 kl. 17.00.

Miljøafdelingen sender klagen videre til Natur- og Miljøklagenævnet sammen med det materiale, der ligger til grund for sagens bedømmelse.

Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af din klage, at du indbetaler et gebyr på 500 kr.
Natur- og Miljøklagenævnet sender en opkrævning af gebyret direkte til klageren, når nævnet har modtaget klagen fra Miljøafdelingen. Du skal bruge denne opkrævning ved indbetaling af gebyret. Natur- og Miljøklagenævnet påbegynder først behandlingen af klagen, når gebyret er indbetalt. Bliver gebyret ikke betalt på den anviste måde og inden for den fastsatte frist på 14 dage, afviser Natur- og Miljøklagenævnet klagen.
Vejledning om gebyrbetalingen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside.

Gebyret bliver tilbagebetalt hvis:

  • klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,

  • klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller

  • klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Natur- og Miljøklagenævnets kompetence.

Gebyret bliver dog ikke tilbagebetalt, hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for efterkommelse af afgørelse, som følge af den tid, der er medgået til klagenævnets sagsbehandlingstid.

Civilt søgsmål

Et eventuelt sagsanlæg skal i følge miljøbeskyttelseslovens § 101 stk. 1, være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er modtaget, eller - hvis sagen påklages - inden 6 måneder efter, at den endelige afgørelse foreligger.