logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Miljøgodkendelse til Sønderborg Værktøjsfabrik A/S

Opdateret 25.04.2018

Sønderborg Kommune har den 4. marts 2013 meddelt miljøgodkendelse til: Sønderborg Værktøjsfabrik A/S, Elholm 6, 6400 Sønderborg. Der gives miljøgodkendelse til etablering og drift af nyt maskinværksted på Elholm 6. Godkendelsen meddeles efter miljøbeskyttelseslovens § 33.

Spørgsmål om afgørelsen kan rettes til Miljøafdelingen på tlf. 8872 4083 eller som mail til miljo@sonderborg.dk.

Klagevejledning

Miljøgodkendelsen er meddelt efter kapitel 5 i Miljøbeskyttelsesloven og det er muligt at klage over afgørelsen til Natur- og Miljøklagenævnet.

Klageberettigede er enhver der har en væsentlig individuel interesse i sagen.

En eventuel klage skal være skriftlig og fremsendes til Sønderborg Kommune, Miljøafdelingen, Rådhustorvet 10, 6400 Sønderborg, så vidt muligt elektronisk på miljo@sonderborg.dk.

Miljøafdelingen sender klagen videre til Natur- og Miljøklagenævnet sammen med det materiale, der er relevant for sagen.

Klagen skal være modtaget af Sønderborg Kommune inden klagefristen udløber den 2. april 2013, kl. 15.00.

Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af Deres klage, at de indbetaler et gebyr til Natur- og Miljøklagenævnet. Gebyrets størrelse fremgår af klagevejledningen i miljøgodkendelsen.

Hvis afgørelsen ønskes indbragt for domstolene skal dette ske inden 6 måneder efter at afgørelsen er modtaget. 

Aktindsigt

Der er til enhver tid adgang til aktindsigt i de resultater af virksomhedens egenkontrol, som Sønderborg Kommune er i besiddelse af, samt i sagen i øvrigt jævnfør Offentlighedsloven, Forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.