logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Nedrivningsanmeldelse for Sebbelundvej 9a, Egen, 6430 Nordborg

Opdateret 12.05.2021

Sønderborg Kommune har modtaget en ansøgning om tilladelse til nedrivning af to bevaringsværdige bygninger på adressen Sebbelundvej 9a, Egen, Nordborg.

Bygningerne står registreret med bevaringsværdier på 4 ifølge SAVE-skalaen og er således omfattet af Lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer. Nedrivningsanmeldelsen skal derfor i 4-6 ugers offentlig høring.

Link: Lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer

Link: Mere om SAVE og bevaringsværdige bygninger

Det nedrivningsanmeldte aftægt/beboelse, (bygning nr. 6) er opført i år 1800 ifølge BBR og har en bevaringsværdi på 4. Øst- og vestgavl, samt sydfacade præges af nyere tilbygninger, der gør, at bygningens oprindelige grundform er svær at aflæse. Taget er i løbet af 1970´erne blevet udskiftet, hvor valmtaget er udskiftet med et sadeltag og udhæng, der er beklædt med bølgeeternit. Taget fremstår med en høj rejsning, hvor skorstenen i tagets rygning er udskiftet med et nyere aftræk af zink.

Bygningens frontfacade mod Sebbelundvej fremstår med taktfast vinduesrytme, hvor bygningens oprindelige vinduer er udskiftet til 1-fags vinduer af træ.

Om- og tilbygning af bygningen har betydet, at dens arkitektoniske stilhistorie er svært aflæselig, hvor bygningens høje tagrejsning og lave facader, samt en delvis synlig gesims, taktfaste frontfacade og bygningens proportionering giver et begrænset indtryk af, hvordan bygningen oprindeligt er opført.

Mod øst ses driftsbygningen, der er opført i 1913 (bygning nr. 2), og har en bevaringsværdi på 4. Driftsbygningen er opført som en fuldmuret og hvidpudset trempelbygning med gesimsbånd og et støbt relief med årstallet 1913 mod bygningens gavlende. Bygningen fremstår med rytmisk fagdeling samt vindues- og dørsætning, der består af en blanding af 1-fagsvinduer samt punktvise staldvinduer, lemme og stalddøre af træ. Taget har lavere rejsning end beboelsesbygningen mod vest og er delvis beklædt med pandeplader af stål.

Driftsbygningen fremstår i sin grundform og facader delvist velbevaret og autentisk, hvor der mod øst ses spor efter ejendommens oprindelige stuehus, i form af en frontkvist, hvor dette tidligere har været sammenbygget med driftsbygningen og derved formet et L. Mod bygningens sydvendte gavlfacade findes en nyere tilbygning.

Umiddelbart bag beboelsesbygningen og driftsbygningen mod syd og øst findes en række udhuse (Bygning nr. 3,4,5,7 og 8), der er opført i perioden 1950 – 1976. Disse bygninger indgår i nedrivningsansøgningen, men er ikke registreret som bevaringsværdige og indgår derfor ikke i denne høring.

Ejendommen ligger i den østlige ende af landbyen Egen og markerer sig ud til Sebbelundvej i form af sin gadenære placering og orientering, der indgår i en strukturel karakter, som karakteriserer nærområdet.

Ansøger begrunder bl.a. nedrivningsansøgningen med bygningernes stand og fugt, hvor beboelsesbygningen ikke er blevet moderniseret siden 1975, hvilket vil betyde et større istandsættelsesarbejde. Ansøger ønsker at opføre en ny bolig på grundstykket.

Bemærkninger

Eventuelle bemærkninger til nedrivningsanmeldelsen skal indgives til Sønderborg Kommune senest den 9. juni 2021 på by-landskab@sonderborg.dk eller Sønderborg Kommune, By og Landskab, Lille Rådhusgade 7, 6400 Sønderborg.