logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

§ 11 godkendelse til kvæg produktion på adressen Stensigmose 4, 6310 Broager

Opdateret 25.04.2018

Sønderborg Kommune har den 2.4.2013 meddelt miljøgodkendelse til: Ændring af gulvet fra dybstrøelse til sengestald på Stensigmose 4, 6310 Broager. Der sker ingen udvidelse af dyreholdet på 108 malkekøer, 23 småkalve tung race, 55 tyrekalve tung race og 20 høns svarende til 150,81 DE.

Godkendelsen omfatter desuden udbringning af husdyrgødning på 120,58 ha. Herudover er der 27,78 ha som afgræsses permanent udenfor udbringningsarealet ha.

Miljøgodkendelsen er meddelt i henhold til Bekendtgørelse af lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, nr. 1486 af 4. december 2009. Det vurderes, at det godkendte ikke vil påvirke naboer, landskab eller miljø væsentligt, når de givne vilkår overholdes.

Der er til enhver tid mulighed for at få aktindsigt i det materiale, Sønderborg Kommune har i sagen jævnfør Offentlighedsloven, Forvaltningsloven og Lov om aktindsigt i miljøoplysninger. 

Afgørelsen kan ses på:

Sønderborg Kommunes hjemmeside www.sonderborgkommune.dk under ”Høringer”

Afgørelsen kan rekvireres hos Landbrugsafdelingen, tlf. 8872 4085, eller pr. e-mail landbrug@sonderborg.dk

Nyhedsbrev fra Sønderborg Kommune

Du kan blive orienteret om nyt fra Sønderborg Kommune. Tilmeld dig nyhedsbreve her . Sæt flueben i det nyhedsbrev du vil modtage, og udfyld med navn og e-mail-adresse.

Klagevejledning

Afgørelser kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet inden fire uger fra dags dato. Afgørelser kan påklages af enhver, som har en individuel væsentlig interesse i sagen. En skriftlig klage mærket ”Landbrugsafdelingen” skal sendes til: landbrug@sonderborg.dk

Eller til:
Sønderborg Kommune
Landbrug
Rådhustorvet 10
6400 Sønderborg

Klagen skal være Landbrugsafdelingen i hænde senest onsdag den 1. maj 2013 kl. 15.00.

Landbrugsafdelingen sender din klage videre til Natur- og Miljøklagenævnet sammen med det materiale, der er indgået i sagsbehandlingen.

Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af din klage, at du indbetaler et gebyr til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagegebyret er fastsat til 500 kr.

Natur- og Miljøklagenævnet sender en opkrævning af gebyret direkte til dig, når nævnet har modtaget klagen fra Landbrugsafdelingen. Natur- og Miljøklagenævnet begynder behandlingen af klagen, når gebyret er indbetalt. Natur- og Miljøklagenævnet afviser sagen, hvis gebyret ikke bliver betalt. Læs mere her www.nmkn.dk