logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Vedtaget bevarende lokalplan for Brohovedvej, Birke Allé m.fl.

Opdateret 23.04.2021

Sønderborg Byråd har den 24. marts 2021 vedtaget Bevarende lokalplan nr. 4.10-15 for Brohovedvej, Birke Allé m.fl. endeligt.

Link: Lokalplan for Brohovedvej, Birke Allé m.fl. (nr. 4.10-15)

Formålet med lokalplanen er at sikre de kulturhistoriske interesser, som er identitetsskabende for området; herunder arkitekt Carl Storgaards karakteristiske rækkehusbebyggelse langs Brohovedvej samt den høje koncentration af bevaringsværdig bebyggelse langs Birke Allé, Langbrogade og den øvre del af Sundgade.

Lokalplanen skal desuden muliggøre bebyggelse i op til to plan inden for delområde 1 og samtidig sikre, at nybyggeri tilpasses, med hensyn til den stedlige bebyggelseskarakter, og ikke bliver højere end 6,8 meter.

Bemærkninger

Bemærkninger til lokalplanen har medført følgende ændringer:

 • Ordlyden i redegørelsesteksten på s. 14, afsnit 3 rettes ændres:

”(…) Gårdhaven blev oprindeligt afgrænset af et blomsterbassin mod det store, grønne område, der har karakter af fællesareal. Enkelte steder ses blomsterbassinerne endnu bevaret, men i dag afgrænses de fleste private uderum af lav hæk eller varierende beplantningstyper. (…)"

 • § 1.1 rettes til,

”(…)

- at bevaringsværdig bebyggelse og bygninger med bevaringsinteresse ikke må nedrives uden Sønderborg Kommunes tilladelse”

- at fremtidigt vedligehold, om- og tilbygning af bevaringsværdig bebyggelse og bygninger af

bevaringsinteresse inden for lokalplanområdet skal ske under hensyntagen til den oprindelige arkitektur. (…)”

 • § 5.2 rettes til,

” - I delområde 2 må bebyggelsesprocenten ikke overstige 30 for den enkelte ejendom, og bebyggelses-højden må ikke overstige 4,0 meter.

- Der må opføres én carport til hver bolig, placeret i direkte forlængelse af de oprindelige, indbyggede garager og med en maks. bredde på 6,0 meter. For matr.nr. 4248, Sønderborg gælder særskilt vedr. placering, at carporten må ligge i grundens nord-østlige hjørne.

- Drivhuse, skure og andre småbygninger må kun etableres til havesiden.”

 • § 5.3 – Delområde 3 rettes til,

”(…)

-Etageboligbebyggelse må opføres i op til 3 etager, med en maksimal bygningshøjde på

9,0 meter. For etageboligbebyggelsen langs Sundgade, der er omfattet af rammeområde

4.10.001.G, gælder, at bygningshøjden ikke må overstige 9,0 meter.

(…).”

 • § 6.2 præciseres:

”Inden for lokalplanområdet må tag- og facadematerialer ikke fremstå blanke eller reflekterende. Til udvendige bygningssider må ikke anvendes kunstige materialer, der imiterer andre materialer, som eksempelvis fibercementplader eller komposit med træstruktur.”

 • § 6.5.1 omformuleres:

”Ved ændring af fagdeling og proportionering af fx vinduer og døre til gadesiden, skal der tages udgangspunkt i bygningens oprindelige arkitektur”.

 • § 6.5.5 omformuleres:

”Vinduer og yderdøre må kun udføres i træ eller en kombination af træ og aluminium, og skal fremstå med samme dimensionering som oprindeligt.”

 • § 6.5.6 omformuleres:

”Tagformen skal fastholdes. Tagrenovering og efterisolering skal ske under hensyntagen til den oprindelige arkitektur. Tagsterne må udføres i træ, eternit eller forpatineret zink og skal holdes i farverne antracitgrå eller sort.”

 • § 6.5.8 omformuleres,

”Træværk, så som lette facadepartier, garageporte og vinduer, skal males med dækkende maling i mørke nuancer, der er i tråd med bygningstypen (se de i bilag 6 anførte eksempler på RAL-farver).”

 • § 6.5.10 omformuleres,

”Carporte må kun opføres som en åben konstruktion i træ uden sidebeklædning, og skal fremstå med fladt tag.

Taget må beklædes med tagpap eller stål- eller plasttrapezplader forudsat, at disse ikke

fremstår reflekterende. Farvesætning af carporte skal stemme overens med ejendommens

øvrige træværk (se de i bilag 6 anførte eksempler på RAL-farver).”

 • § 6.6.1 rettes,

”Ved ændring af fagdeling og proportionering af fx vinduer og døre, skal der tages udgangspunkt bygningens oprindelige byggeskik og arkitektur”.

 • §§ 6.6.6 og 6.6.8 udgår, og nummereringen af de efterfølgende bestemmelser under § 6.6 justeres derved.

Ӥ 6.6.6

Ved væsentlige ændringer af en bygnings farveskala, skal der som grundlag for Sønderborg

Kommunes vurdering afsættes en farveprøve på minimum 1 m2.”

Ӥ 6.6.8

Tagsten må ikke være glaserede, engoberede eller på anden måde fremstå med blank

overflade.”

 • § 6.6.11 rettes,

”Maksimalt 1/3 af tagfladens længde må udgøres af kviste og/eller tagvinduer. Placering og

antal af kviste og ovenlys skal samordnes med den underliggende facade, og inddækning

skal etableres skjult.”

 • § 6.6.14 omformuleres,

”Originale vinduer skal så vidt muligt bevares.

Ved udskiftning af vinduer, må disse kun udføres i træ eller en kombination af træ og aluminium. Proportioner, sprosseopdeling og sprosseudformning, skal udføres i overensstemmelse med bygningens oprindelige arkitektur.”

 • § 6.6.15 omformuleres,

”Originale yderdøre skal bevares og holdes som oprindeligt. Ved eventuel nødvendig udskiftning af en oprindelig hoveddør, som følge af uoprettelig skade el.lign., skal denne erstattes 1:1 i udformning og materialer.

Øvrige yderdøre skal mod gadesiden udføres i træ og med en udformning, der i overensstemmelse med bygningens stilhistoriske byggeskik. Yderdøre mod gadesiden kan udføres med delte rudefyldninger i dørens øvre halvdel. Terrassedøre i gavle eller til bygningsbagsider kan udføres med rudefelter i hele døren.

Hoveddøre til gadesiden skal fremstå i mørkt naturtræ eller farvesættes med udgangspunkt i den klassiske jordfarveskala (se bilag 5).”

 • § 6.6.20 rettes,

”Overdækkede indgangspartier/ vindfang skal fastholdes som oprindeligt. Ved ny- eller reetablering skal indgangspartier tilpasses hovedhusets arkitektur.”

 • § 6.6.21 rettes,

”Tilbygning til eksisterende bebyggelse skal i udformning, proportioner og materialer

harmonere med hovedhuset og ske under hensyntagen til ejendommens arkitektur.”

 • § 6.6.23 rettes,

”Garager, carporte, skure og lignende småbygninger må kun opføres bag den på kortbilag 3 angivne byggelinje og skal i udformning og materialevalg underordne sig beboelsesbygningen på den enkelte ejendom.”

 • § 6.6.24 udgår, som følge af ændringerne i § 6.6.23.

”Carporte, skure og lignende småbygninger må kun opføres bag den på kortbilag 3 angivne

byggelinje. De skal fremstå med fladt tag og opføres i lette materialer, som eksempelvis træ.”

 • § 8.1 omformuleres,

”I delområde 1 skal forhaver fremstå med en åben og grøn karakter. Således må maks. 50 pct. af forhavens areal fremstå med fast belægning, grus el. lign. Der må etableres levende hegn langs vejskel i en maks. højde på 150 cm forudsat, at de placeres min 0,3 meter inde på egen grund.

Langs vejskel orienteret mod Brohovedvejs øst-vest gående forløb må levende hegn have en maks. højde på 1,8 meter.”

 • § 8.2 omformuleres,

”I delområde 2 skal forhaver fastholdes med en grøn og åben karakter i overensstemmelse med områdets oprindelige bebyggelsesplan. Således må maks. 40 pct. af forhavens fremstå med fast belægning, grus eller lign., og der må ikke etableres hegn til gadesiden.

Fællesarealet skal friholdes for byggeri og beplantning.”

 • § 8.3 omformuleres,

” I delområde 3 skal forhaverne fastholdes med et grønt og åbent præg i tråd med områdets oprindelige bebyggelseskarakter. Således må maks. 50% af forhavens areal fremstå med fast belægning, grus el. lign. (…)”.

 • § 8.5 udgår, og nummereringen af de efterfølgende bestemmelser under § 8 justeres derved.

”Ubebyggede arealer, herunder også parkeringsarealer, skal ved beplantning, befæstelse

eller lignende gives et ordentligt udseende.”

 • § 8.8 præciseres,

” De ubebyggede arealer til gadesiden må ikke anvendes til oplag og langtidshenstilling af skurvogne, campingvogne, autocampere og ikke indregistrerede køretøjer.”

 • § 9.8 rettes,

”Solenergianlæg som for eksempel solfangere og solceller må ikke etableres på bevaringsværdige bygninger eller bygninger med bevaringsinteresse i delområde 3.

På øvrig bebyggelse og i delområde 2 kan solenergianlæg opsættes, hvis det sker under hensyntagen til bygningens arkitektur og ikke er synligt fra vej.

Eventuelle anlæg må kun opsættes på tage og skal integreres arkitektonisk i tagfladen. Desuden må anlægget ikke medføre blændingsgener.”

Når der er foretaget offentlig bekendtgørelse af en lokalplan, må der ikke retlig eller faktisk etableres forhold, der er i strid med planens bestemmelser, med mindre dispensation meddeles.

Klagemulighed

Du har mulighed for at klage i indtil 4 uger fra lokalplanens offentliggørelse. I henhold til planlovens § 58, stk. 1, nr. 3 kan der kun klages over retlige spørgsmål. Det vil sige, at du kan klage over spørgsmål om lokalplanens lovlighed, herunder dens lovlige tilvejebringelse. Du kan derimod ikke klage over lokalplanens hensigtsmæssighed eller rimelighed.

Nederst på denne side er vedlagt en klagevejledning hvor du kan læse, hvad du skal gøre, hvis du ønsker at indgive en klage.