logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Vedtaget fællesregulativ for de offentlige vandløb i Sønderborg Kommune

Opdateret 04.04.2019

Teknik- og Miljøudvalget i Sønderborg har den 2. april 2019 og Teknik- og Miljøudvalget i Aabenraa har den 3. april 2019 endeligt vedtaget 'fællesregulativ for alle offentlige vandløb i Sønderborg Kommune' og nogle enkelte grænsevandløb mod Aabenraa Kommune.

Se fællesregulativet samt bilag nederst på siden under 'Dokumenter'.

Formål

Formålet med fællesregulativet er at samle og harmonisere fællesbestemmelserne for offentlige vandløb i kommunen. Forslaget indeholder, blandt andet, bestemmelser om kommunens og lodsejernes rettigheder og pligter.

Ifølge vandløbsloven skal afvandings- og naturinteresser vægtes ens. Denne balance mellem benyt og beskyt er søgt indarbejdet i fællesregulativet.

Ændringer til fællesregulativet

Bemærkninger til fællesregulativet har medført følgende ændringer:

  1. Side 7:

Indsat kommentar angående overlappende interesser i vandløb: ”Der kan være afvandingsmæssige interesser i alle typer af vandløb, det afhænger af de konkrete forhold. ”

  1. Side 11, bestemmelse 18:

Fællesregulativets bestemmelse om oplægning af grøde ændres fra ”Grøden oplægges på vandløbets sider, så det ikke kan falde tilbage i vandløbet. Hvor dette ikke er muligt, kan man lade grøden drive frit med strømmen og opsamle den på hensigtsmæssige steder. Sønderborg Kommune skal her transportere den opsamlede grøde bort fra oplagspladsen inden 48 timer. ” til ”Grøden oplægges udenfor vandløbets kronekant, så det ikke kan falde tilbage i vandløbet. Ved manuel grødeskæring kan grøde placeres på vandløbets sider, på en måde så det ikke falder tilbage i vandløbet. Hvor dette ikke er muligt, kan man lade grøden drive frit med strømmen og opsamle den på hensigtsmæssige steder. Sønderborg Kommune skal her transportere den opsamlede grøde bort fra oplagspladsen inden 48 timer. ”

  1. Side 13, bestemmelse nr. 34:

Forlængelse af oprensningsperioden i vandløb uden fiskeinteresser fra 1. maj – 15. oktober til 1. maj – 1. november.

  1. Side 13, bestemmelse nr. 41:

Fællesregulativet bestemmelse om oprenset materiale ændres fra ”Ejere eller brugere af de tilstødende jorder har pligt til at fjerne det fyld med mere, der fremkommer ved vandløbets regulativmæssige oprensning. Materialet skal spredes mindst 2 m fra vandløbskanten i et lag på mindre end 15 cm. Dette skal ske inden 15. november. Materialet må ikke udlægges på arealer, der er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3, medmindre denne oplægning er i overensstemmelse med den hidtidige drift af arealet. ” til ”Ejere eller brugere af de tilstødende jorder har pligt til at fjerne det fyld med mere, der fremkommer ved vandløbets regulativmæssige oprensning. Materialet skal spredes mindst 2 m fra vandløbskanten i et lag på mindre end 15 cm. Dette skal ske inden 15. november. Materialet må ikke udlægges på arealer, der er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3, medmindre denne oplægning er i overensstemmelse med den hidtidige drift af arealet. Oplagt materiale oprenset ekstraordinært skal være fjernet inden 14 dage. ”

  1. Side 14, bestemmelse nr. 47:

Fællesregulativets bestemmelse om tilsyn og rensning af udløb ændres fra “Sønderborg Kommune tilser og renser sluser og udløb indenfor regulativernes afgrænsning. Dette sker med særlig fokus på perioder efter grødeskæring, kraftig blæst. ” til ”Sønderborg Kommune tilser og renser sluser og udløb indenfor regulativernes afgrænsning. Dette sker med særlig fokus på perioder efter grødeskæring, kraftig blæst og kraftig regn. ”

  1. Side 16, bestemmelse nr. 66:

Fællesregulativets bestemmelse om kontrol ændres fra ”Sønderborg Kommune vurderer med højst 10 års mellemrum vandløbets skikkelse og/eller vandføringsevne.” til ”Sønderborg Kommune kontrollerer med højst 10 års mellemrum vandløbets skikkelse og/eller vandføringsevne. ”

  1. Side 16, bestemmelse nr. 70:

”Ferskvandsfiskeriloven” er ændret til ”Fiskeriloven”

  1. Side 21, bestemmelse nr. 97:

Fællesregulativets bestemmelse om sandfang ændres fra “Hvor nye dræn eller afvandingsgrøfter løber til offentlige vandløb skal der være et sandfang. Sandfanget skal være placeret minimum 8 meter fra øverste kant af vandløbene. På drænledninger kan det fx være en sandfangsbrønd.” til ” Hvor nye dræn eller afvandingsgrøfter løber til offentlige vandløb skal der være et sandfang. Sandfangets placering bestemmes i de enkelte tilfælde. På drænledninger kan det fx være en sandfangsbrønd. ”

Klagemulighed

Der er mulighed for at klage i indtil 4 uger fra fællesregulativets offentliggørelse.

Nederst på denne side er vedlagt en klagevejledning, hvor du kan læse, hvad du skal gøre, hvis du ønsker at indgive en klage.