logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Vedtaget lokalplan for biogasanlæg ved Glansager, Lambjerg, Hørup

Opdateret 12.10.2018

Sønderborg Byråd har den 3. oktober 2018 vedtaget lokalplan nr. 3.1-5 for biogasanlæg ved Glansager, Lambjerg, Hørup med tilhørende kommuneplantillæg nr. 2 endeligt.

Formålet med lokalplanen er at muliggøre etableringen af et biogasanlæg med tilhørende bygninger, tanke og andre tekniske anlæg med relation til biogasanlægget ved Glansager øst for Sønderborg. Herudover er det formålet med lokalplanen, at anlægget udføres under hensyntagen til det omkringliggende landskab og at sikre vejadgang til området.

Der er samtidig med lokalplanen udarbejdet et tillæg til kommuneplanen, som fastlægger områdets anvendelse til tekniske anlæg, nærmere bestemt forsyningsanlæg i form af biogasanlæg.

Miljøvurdering af plangrundlaget er sammenskrevet med VVM-redegørelsen i én samlet miljørapport.

Bemærkninger til lokalplanen har medført følgende ændringer:

  1. Lokalplanens kortbilag er tilrettet, så vejadgangen kommer til at ligge mere sydligt.
  2. I § 2, stk. 3 er følgende afsnit udgået: ”Bonusvirkningen gives på betingelse af, at følgende vilkår opfyldes: - Ophører brugen af biogasanlægget skal anlægget med tilhørende færdselsarealer og terrænreguleringer fjernes inden ét år efter driften af biogasanlægget er ophørt".
  3. I § 7, stk. 6 er følgende afsnit udgået: ”Placering af tankene i lige rækker i tilnærmet øst-vest gående retning. Rækkerne skal placeres samlet i området. Tankene placeres med samme ens indbyrdes afstand og med maksimalt 8 meter mellem tankene”.
  4. ”Princip for opstilling af tanke i øst-vestgående rækker” i ”Note - § 7.6” på side 43 i planforslaget er udgået.
  5. Redegørelsens afsnit vedrørende bebyggelsens omfang og placering på side 12 i planforslaget er ændret således, at muligheden for placering af tankene i øst-vestgående retning udgår.
  6. I § 8, stk. 7 tilføjes følgende afsnit: ”Lysreklamer, LED-skærme, elektroniske infostandere og andre opmærksomhedskrævende indretninger må ikke opstilles således, at de henvender sig til trafikanterne på statsvej 316 – Omfartsvejen.
  7. § 9, stk. 2 er ændret, så der i stedet for følgende tekst: ”Beplantningsplanen skal godkendes af kommunalbestyrelsen” indsættes krav til, hvad beplantningen skal bestå af.
  8. § 9, stk. 5 er ændret, således at der i første afsnit står: ”Der skal inden for lokalplanområdet etableres en jordvold omkring biogasanlægget med en højde på mellem 2 og 4 meter over terræn".
  9. Der indsættes uddybende tekst i afsnittet vedrørende fortidsminder på side 29 i planforslaget.

Når der er foretaget offentlig bekendtgørelse af en lokalplan, må der ikke retlig eller faktisk etableres forhold, der er i strid med planens bestemmelser, med mindre dispensation meddeles.

Klagemulighed

Du har mulighed for at klage i indtil 4 uger fra lokalplanens offentliggørelse. I henhold til planlovens § 58, stk. 1, nr. 4 kan der kun klages over retlige spørgsmål. Det vil sige, at du kan klage over spørgsmål om lokalplanens lovlighed, herunder dens lovlige tilvejebringelse. Du kan derimod ikke klage over lokalplanens hensigtsmæssighed eller rimelighed.

Nederst på denne side er vedlagt en klagevejledning hvor du kan læse, hvad du skal gøre, hvis du ønsker at indgive en klage.

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

 

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

Ring til Hotline Syddanmark på

Tlf: 70 20 40 21

Mandag til torsdag kl. 09.00 - 18.00.