logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Vedtaget lokalplan for Biogasanlæg ved Kværs

Opdateret 28.06.2019

Sønderborg Byråd har den 26. juni 2019 vedtaget lokalplan nr. 7.4-3 for Biogasanlæg ved Kværs med tilhørende kommuneplantillæg nr. 15 endeligt.

Formålet med lokalplanen er at sikre mulighed for etablering af et Biogasanlæg mellem byerne Kværs og Snur-Om

Lokalplanen skal desuden sikre, at der etableres et beplantningsbælte til afskærmning af biogasanlægget.

Bemærkninger

Bemærkninger til lokalplanen har medført følgende ændringer:

  1. Afsnittet ”Råstofinteresseområde” er tilrettet.
  2. I afsnittet ”Teknisk forsyning” er der tilføjet et afsnit omkring et 15 kV elkabel, som forsyner kunder i området med strøm. Til afsnittet er også tilføjet et kort med kablets placering i forhold til lokalplanområdet.
  3. Derudover er der i afsnittet ”Baggrund og formål” præciseret den årlige produktion af gas samt antallet af transporter i afsnittet ”Trafik og tilgængelighed”. 

Når der er foretaget offentlig bekendtgørelse af en lokalplan, må der ikke retlig eller faktisk etableres forhold, der er i strid med planens bestemmelser, med mindre dispensation meddeles.

Klagemulighed

Du har mulighed for at klage i indtil 4 uger fra lokalplanens offentliggørelse. I henhold til planlovens § 58, stk. 1, nr. 4 kan der kun klages over retlige spørgsmål. Det vil sige, at du kan klage over spørgsmål om lokalplanens lovlighed, herunder dens lovlige tilvejebringelse. Du kan derimod ikke klage over lokalplanens hensigtsmæssighed eller rimelighed.

Nederst på denne side er vedlagt en klagevejledning hvor du kan læse, hvad du skal gøre, hvis du ønsker at indgive en klage.