logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Vedtaget lokalplan for daginstitution på Præstegårdsvej i Ulkebøl, Sønderborg

Opdateret 25.04.2018

Sønderborg Byråd har den 29. juni 2016 vedtaget lokalplan nr. 4.6-6 for Daginstitution på Præstegårdsvej, Ulkebøl, 6400 Sønderborg endeligt.

Formålet med lokalplanen er at imødekomme et behov for at bygge daginstitutionspladser i det nordøstlige Sønderborg. Lokalplanen giver mulighed for at etablere en ny daginstitution på Præstegårdsvej i Ulkebøl, 6400 Sønderborg, der skal rumme i alt 118 børn. Du kan se lokalplanen her
  
Bemærkninger til lokalplanen har medført følgende ændringer:

-    Afsnittet ”Fortidsminder” i lokalplanens redegørelse rettes, så det stemmer overens med den reviderede udtalelse fra Museum Sønderjylland. Så vil det fremgå af teksten, at Museum Sønderjylland fraviger deres tidligere anbefaling om en frivillig forundersøgelse af byggefeltet.

-    Teksten i § 9.2 ændres til: 
”Der må ikke ske terrænreguleringer udover +/- 1 meter i forhold til det eksisterende terræn. Terrænreguleringer må ikke ske nærmere skel mod Krogh-Meyers Vej 6 end 2,5 meter, og mod andre skel må ikke terrænreguleres nærmere end 1 meter. 
Overskudsjord må anvendes til én terrænregulering på maksimalt 5 meter (en jordvold) og må kun placeres øst for byggefeltet i delområde I. Denne terrænregulering skal søges sammen med byggetilladelsen.”

-    Teksten i § 9.3 ændres til:
”Faste hegn skal udføres, så det er muligt at se ud og ind til området, og må have en maksimal højde af 1,6 meter. Alle områdets hegn skal udføres i ens materialer og kan for eksempel være af metal eller som en kombination af metal og enten træ, tegl eller beton.
Faste hegn mod private skel skal placeres, så eksisterende private hegn ikke berøres.
Der skal plantes planter op mod alle faste hegn. Planterne skal placeres maksimalt 0,5 meter fra hegnet. Langs hegn mod private skel, skal planterne ved færdig vækst nå en højde på mindst 1,6 meter og maksimalt 1,8 meter.”  

Når der er foretaget offentlig bekendtgørelse af en lokalplan, må der ikke retlig eller faktisk etableres forhold, der er i strid med planens bestemmelser, med mindre dispensation meddeles.

Klagemulighed
Du har mulighed for at klage i indtil 4 uger fra lokalplanens offentliggørelse. I henhold til planlovens § 58, stk. 1, nr. 4 kan der kun klages over retlige spørgsmål. Det vil sige, at du kan klage over spørgsmål om lokalplanens lovlighed, herunder dens lovlige tilvejebringelse. Du kan derimod ikke klage over lokalplanens hensigtsmæssighed eller rimelighed.

Nederst på denne side er vedlagt en klagevejledning hvor du kan læse, hvad du skal gøre, hvis du ønsker at indgive en klage.