logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Vedtaget lokalplan for et boligområde ved Jeppesdam, Tingholm og Kildebæk i Guderup, Nordborg

Opdateret 27.06.2022

Sønderborg Byråd har den 22. juni 2022 vedtaget lokalplan 1.1-3 for et boligområde ved Jeppesdam, Tingholm og Kildebæk i Guderup, Nordborg endeligt.

Link til lokalplan: Boligområde ved Jeppesdam, Tingholm og Kildebæk i Guderup, Nordborg

Formålet med lokalplanen er at muliggøre et projekt, som Sønderborg Kommune har modtaget fra Nordborg Andelsboligforening. Projektforslaget rummer 16 almene familieboliger, der opføres som tæt-lav rækkehuse med egen have, hvor de eksisterende stiforbindelser bevares og understøtter fællesskabet og nærværet mellem områdets beboere.

Foruden etablering af det nye boligområde vil den eksisterende døgninstitution på Jeppesdam 95 blive tidssvarende renoveret, og de seks nuværende lejligheder i bygningen vil blive omdannet fra almene ældreboliger til almene familieboliger.

Samtidig har lokalplanen til formål at skabe en mere fleksibel udnyttelse af de tilbageværende arealer i lokalplanområdet, samt opdatere det gældende plangrundlag.

Bemærkninger

Bemærkninger til lokalplanen har medført følgende ændringer:

  • Redegørelsesbeskrivelse vedr. hækhøjder er blevet præciseret samt understøttet af et diagram, der illustrerer de omtalte vejforløb, hvor krav om maksimal hækhøjde på 1,5 meter vil gøre sig gældende.
  • §§ 8.3 og 8.4 vedr. hækhøjder er blevet præciseret, så det tydeliggøres, at lokalplanens krav om maksimal hækhøjde på 1,5 meter alene reguleres langs skel mod vej, hvorfra der er overkørsel til de enkelte ejendomme.

Når der er foretaget offentlig bekendtgørelse af en lokalplan, må der ikke retlig eller faktisk etableres forhold, der er i strid med planens bestemmelser, med mindre dispensation meddeles.

Klagemulighed

Du har mulighed for at klage i indtil 4 uger fra lokalplanens offentliggørelse. I henhold til planlovens § 58, stk. 1, nr. 3 kan der kun klages over retlige spørgsmål. Det vil sige, at du kan klage over spørgsmål om lokalplanens lovlighed, herunder dens lovlige tilvejebringelse. Du kan derimod ikke klage over lokalplanens hensigtsmæssighed eller rimelighed.

Nederst på denne side er vedlagt en klagevejledning hvor du kan læse, hvad du skal gøre, hvis du ønsker at indgive en klage.