logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Vedtaget lokalplan for Fjernvarmeværk og produktudviklingscenter ved Lundenvej, Svenstrup

Opdateret 04.03.2019

Sønderborg Byråd har den 27. februar 2019 vedtaget lokalplan nr. 1.8-2 for Fjernvarmeværk og produktudviklingscenter ved Lundenvej, Svenstrup med tilhørende kommuneplantillæg nr. 9 endeligt.

Formålet med lokalplanen er derved at give mulighed for etablering af et fjernvarmeværk, herunder biomasseværker samt etablering af et produktudviklingscenter for varmeforsyningsteknologi.

Dernæst skal lokalplanen sikre, at bebyggelsen opføres under hensyntagen til det omkringliggende natur og landskab.

Bemærkninger til lokalplanen har medført følgende ændringer:

Lokalplanen giver mulighed for at der kan etableres to skorstene på en maksimal højde på 40 meter i stedet for én.

Når der er foretaget offentlig bekendtgørelse af en lokalplan, må der ikke retlig eller faktisk etableres forhold, der er i strid med planens bestemmelser, med mindre dispensation meddeles.

Klagemulighed

Du har mulighed for at klage i indtil 4 uger fra lokalplanens offentliggørelse. I henhold til planlovens § 58, stk. 1, nr. 4 kan der kun klages over retlige spørgsmål. Det vil sige, at du kan klage over spørgsmål om lokalplanens lovlighed, herunder dens lovlige tilvejebringelse. Du kan derimod ikke klage over lokalplanens hensigtsmæssighed eller rimelighed.

Nederst på denne side er vedlagt en klagevejledning hvor du kan læse, hvad du skal gøre, hvis du ønsker at indgive en klage.

Kontakt

Strategisk Planlægger, Jonas Klügel

88 72 69 93
joke@sonderborg.dk