logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Vedtaget lokalplan for område mellem Sundsmarkvej og Vølundsgade, Sønderborg

Opdateret 26.04.2019

Sønderborg Byråd har den 24. april 2019 vedtaget lokalplan nr. 4.4-5 for område mellem Sundsmarkvej og Vølundsgade, Sønderborg med tilhørende kommuneplantillæg nr. 8 til Sønderborg Kommuneplan 2017-2029 endeligt.

Formål

Formålet med lokalplanen er at sikre, at området kan anvendes til bolig- og erhvervsformål med mulighed for opførelse af blandede boligtyper, bebyggelse til skoleformål (herunder også sportsanlæg og hal), SFO (skolefritidsordning), daginstitution og bebyggelse til kontor- og serviceerhverv (kontorarbejde, rådgivningsvirksomheder, administration og øvrige liberale erhverv).

Formålet med kommuneplantillæg nr. 8 er at fastlægge, at området må anvendes til blandet bolig og erhverv, herunder åben-lav, tæt-lav og etageboligbebyggelse, kontor- og serviceerhverv, uddannelsesinstitutioner og daginstitutioner. For etageboligbebyggelse gælder, at der må bygges op til 25 meter i højden og op til 7 etager.

Ændringer til lokalplanen

Bemærkninger til lokalplanen har medført følgende ændringer:

  • I lokalplanens redegørelse samt under § 6.3 er det tilføjet, at bebyggelsens facader også må bestå af plademateriale og glas. I kommuneplantillægget er det i rammeteksten tilføjet, at der i område til uddannelsesinstitutioner desuden må etableres byggeri til skoleformål. Ligeledes er det i kommuneplantillæggets beskrivelse af specifik anvendelse nr. 5 ”Uddannelsesinstitutioner” tilføjet, at der desuden må etableres byggeri til skoleformål.

Når der er foretaget offentlig bekendtgørelse af en lokalplan, må der ikke retlig eller faktisk etableres forhold, der er i strid med planens bestemmelser, med mindre dispensation meddeles.

Klagemulighed

Du har mulighed for at klage i indtil 4 uger fra lokalplanens og kommuneplantillæggets offentliggørelse. I henhold til planlovens § 58, stk. 1, nr. 4 kan der kun klages over retlige spørgsmål. Det vil sige, at du kan klage over spørgsmål om lokalplanens og kommuneplantillæggets lovlighed, herunder dens lovlige tilvejebringelse. Du kan derimod ikke klage over lokalplanens eller kommuneplantillæggets hensigtsmæssighed eller rimelighed.

Nederst på denne side er vedlagt en klagevejledning hvor du kan læse, hvad du skal gøre, hvis du ønsker at indgive en klage.