logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Vedtaget lokalplan for Produktudviklingscenter og dagligvarebutik ved Danfoss, Svenstrup

Opdateret 04.03.2019

Sønderborg Byråd har den 27. februar 2019 vedtaget lokalplan nr. 1.8-3 Produktudviklingscenter og dagligvarebutik ved Danfoss, Svenstrup tilhørende kommuneplantillæg nr. 6 endeligt.

Formålet med lokalplanen er at sikre mulighed for etablering af et produktudviklingscenter og en dagligvarebutik med tilhørende faciliteter.

Derudover er formålet at sikre et tilstrækkeligt antal parkeringspladser i området til både ansatte og besøgende samt at etablere vejadgange, der understøtter en tilfredsstillende trafikafvikling af området.

Lokalplanen skal desuden sikre, at områdets ubebyggede arealer ved befæstelse og beplantning får et ordentligt og attraktivt udseende.

Bemærkninger til lokalplanen har medført følgende ændringer:

Der er redegjort for placering af en dagligvarebutik i området.

Når der er foretaget offentlig bekendtgørelse af en lokalplan, må der ikke retlig eller faktisk etableres forhold, der er i strid med planens bestemmelser, med mindre dispensation meddeles.

Klagemulighed

Du har mulighed for at klage i indtil 4 uger fra lokalplanens offentliggørelse. I henhold til planlovens § 58, stk. 1, nr. 4 kan der kun klages over retlige spørgsmål. Det vil sige, at du kan klage over spørgsmål om lokalplanens lovlighed, herunder dens lovlige tilvejebringelse. Du kan derimod ikke klage over lokalplanens hensigtsmæssighed eller rimelighed.

Nederst på denne side er vedlagt en klagevejledning hvor du kan læse, hvad du skal gøre, hvis du ønsker at indgive en klage.

Kontakt

Strategisk Planlægger, Jonas Klügel

88 72 69 93
joke@sonderborg.dk