logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Vedtaget lokalplan for Strandvej, Batterivej, Blegen m.fl., Sønderborg

Opdateret 31.03.2021

Sønderborg Byråd har den 24. marts 2021 vedtaget lokalplan nr. 4.2-26 for Strandvej, Batterivej, Blegen m.fl., Sønderborg

Lokalplanen har til formål at udlægge området til boligformål, samt sikre områdets struktur og bevaringsværdige bebyggelse. Dette skal ske ved, at fastholde og understøtte de kulturhistoriske interesser, som er identitetsskabende for området; herunder karakteren af det kyst- og bynære miljø, samt de bevaringsværdige bygninger, der udgør områdets oprindelige struktur og stedlige identitet.

Når der er foretaget offentlig bekendtgørelse af en lokalplan, må der ikke retlig eller faktisk etableres forhold, der er i strid med planens bestemmelser, med mindre dispensation meddeles.

Klagemulighed
Du har mulighed for at klage i indtil 4 uger fra lokalplanens offentliggørelse. I henhold til planlovens § 58, stk. 1, nr. 4 kan der kun klages over retlige spørgsmål. Det vil sige, at du kan klage over spørgsmål om lokalplanens lovlighed, herunder dens lovlige tilvejebringelse. Du kan derimod ikke klage over lokalplanens hensigtsmæssighed eller rimelighed.

Nederst på denne side er vedlagt en klagevejledning hvor du kan læse, hvad du skal gøre, hvis du ønsker at indgive en klage.

Du kan læse mere om lokalplanen HER