logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Vedtaget lokalplan for tæt-lav boliger ved Pytgade i Vollerup

Opdateret 10.10.2019

Sønderborg Byråd har den 7. oktober 2019 vedtaget lokalplan nr. 4.7-3 for tæt-lav boliger ved Pytgade i Vollerup endeligt.

Formålet med lokalplanen er at give mulighed for opførelse af tæt-lav-boliger på et ellers tilgroet og ubenyttet areal centralt i Vollerup by. Lokalplanen giver mulighed for, at boligerne kan opføres i to etager med en bygningshøjde på op til 8,5 meter og en maksimal bebyggelsesprocent på 40.

Bemærkninger

Bemærkninger til lokalplanen har medført følgende ændringer og tilføjelser:

  1. Lokalplanens eksisterende illustrationer for et muligt projektforslag i 1 etage er suppleret med illustrationer for et projektforslag i 2 etager med tilhørende visualisering af skyggevirkninger.
  2. Punktet om visuel påvirkning i konklusionen på miljøscreeningen er rettet fra ordlyden: ”Lokalplanområdet vil komme til at fremstå mere bebygget og på den måde ændre visuel karakter. Nyt byggeri vil dog ikke påvirke området væsentligt. Ved opførelse af Tæt-lav boliger kan den åbenhed lokaplanområdet har i dag bevares og der vil være offentlig adgang til fælles arealer. Dette vurderes mere positivt end Åben-lav boliger, som skaber mere lukkede boliggrunde.” til ordlyden: ”Lokalplanområdet vil komme til at fremstå mere bebygget og på den måde ændre visuel karakter. Nyt byggeri vil dog ikke påvirke området væsentligt.”
  3. Følgende tekst i § 4.1 ”Ingen bestemmelser” er rettet til: ”Boligerne kan udstykkes enkeltvist efter tilladelse fra Sønderborg Kommune”.

Når der er foretaget offentlig bekendtgørelse af en lokalplan, må der ikke retlig eller faktisk etableres forhold, der er i strid med planens bestemmelser, med mindre dispensation meddeles.

Klagemulighed

Du har mulighed for at klage i indtil 4 uger fra lokalplanens offentliggørelse. I henhold til planlovens § 58, stk. 1, nr. 4 kan der kun klages over retlige spørgsmål. Det vil sige, at du kan klage over spørgsmål om lokalplanens lovlighed, herunder dens lovlige tilvejebringelse. Du kan derimod ikke klage over lokalplanens hensigtsmæssighed eller rimelighed.

Nederst på denne side er vedlagt en klagevejledning hvor du kan læse, hvad du skal gøre, hvis du ønsker at indgive en klage.