logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Affald og genbrug

Læs mere om genbrug, affald, hvordan du skal sortere, genbrugspladserne og affald fra byggeri.
Opdateret 22.11.2021

I Sønderborg Kommune er det Sønderborg Forsyning, som håndterer affald og genbrug.

Hvornår bliver min affaldsbeholder tømt?

I Sønderborg Kommune bliver dagrenovations- og genbrugsbeholderen tømt hver 14. dag. Se hvornår din affalds- eller genbrugsbeholder bliver tømt eller tilmeld dig sms-service. Du skal sørge for, at skraldemanden nemt kan tømme dine beholdere til dagrenovation og genbrug i tidsrummet 6-17.

Hvad skal jeg gøre, hvis min affaldsbeholder ikke er blevet tømt eller er gået i stykker?

Meld en fejl/afvigelse ang. din beholder til Sønderborg Forsyning. 

Hvordan skal jeg sortere mit affald?

På Sønderborg Forsynings hjemmeside finder du en sorteringsguide til affald

Udtjente biler skal afleveres til en registreret autoophugger. Læs mere på www.bilordning.dk.

Hvor finder jeg genbrugspladserne i Sønderborg Kommune og deres åbningstider?

Se genbrugspladserne i Sønderborg og deres åbningstider samt genbrugsbutikkerne og genbrugsbyggemarkedet.

Hvad skal jeg gøre med affald fra byggeri?

I Danmark skal du som bygherre anmelde dit bygge- og anlægsaffald senest to uger før du går i gang med et renoverings- eller nedrivningsprojekt, hvis:

  • Et projekt frembringer mere end 1 ton affald
  • Byggeprojektet omfatter udskiftning af termoruder fra perioden 1950 til 1977

Hvis arbejdet frembringer støv eller støj, skal du også anmelde den midlertidige aktivitet.

Alle anmeldelser skal vedlægges en fyldestgørende bygningskortlægning, som inden projektets start gennemgår bygningen for indhold af problematiske stoffer, fx PCB, klorparafiner, PAH’er, asbest og tungmetaller i malinger og bygningsdele. De fleste malede overflader indeholder forurenede stoffer og skal undersøges, helst af en professionel rådgiver. Læs vejledningen om bygge- og anlægsaffald. 

Er der tale om oliepåvirkede gulve i tidligere værksteder, bør der samtidig kortlægges for kulbrinteforurening. Læs mere i miljøstyrelsens vejledning for klassificering af farligt affald. Ved nedrivning af carporte, drivhuse eller bygninger med ubehandlet murværk kan kortlægningen måske undværes. Kontakt Erhverv og Affald for vejledning på 88 72 43 80.

Anmeld dit byggeaffald her og få godkendelse, inden du går igang

Midlertidig aktivitet
Planlægger du at renovere eller nedrive en bygning, hvor arbejdet frembringer støv og støj, som kan være til gene for dine naboer, skal du huske at anmelde arbejdet til kommunen senest 14 dage, før du går i gang. Det gælder for:

Anmeld midlertidige aktiviteter her.

Kan min forening indsamle genbrugsmaterialer?

Frivillige foreninger, der har indgået aftale med Sønderborg Forsyning, må indsamle genanvendeligt affald såsom aviser, pap, dåser og plast. Aftalen gælder for et år ad gangen. Når I har gjort regnskabet op efter hver indsamling, skal I sende en opgørelse til Sønderborg Forsyning. Opgørelsen skal angive de indsamlede mængder affald, en liste over de benyttede afleveringssteder og kopier af jeres kvitteringer.