logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Beboerklagenævnet

Beboerklagenævnet er et tvistnævn. Hvis lejer og udlejer i en almennyttig bolig er blevet uenige, kan de indbringe sagen for Beboerklagenævnet.
Opdateret 27.08.2021

Beboerklagenævnet kan træffe afgørelse om:

 • Vedligeholdelse og istandsættelse ved fraflytning
 • ​Tilbagebetaling af depositum
 • Boligens stand ved indflytning og i lejeperioden
 •  
 • Overholdelse af formelle regler for varsling af lejeforhøjelse
 • Retten til at foretage installationer og forbedringer i lejemålet
 • Råderet
 • Vand-, varme- og elregnskaber
 •  
 • Betaling for fællesantenne og adgang til teletjeneste
 •  
 • Retten til fremleje, fortsættelse eller bytte af lejemål
 • Lovligheden af beslutninger truffet af de beboerdemokratiske organer
 • Anvisning af almene familieboliger
 • Overtrædelse af husordenen (indbringes som regel af udlejer)
 •  

Beboerklagenævnet kan ikke træffe afgørelse om:

 • Spørgsmål om opsigelse eller ophævelse af et lejemål
 • Spørgsmål om lejens størrelse
 • Forholdsmæssigt afslag i lejen som følge af mangler ved det lejede
 •  
 •  

Hvis Beboerklagenævnet vurderer, at en egentlig bevisførelse er nødvendig, kan nævnet afvise sagen og henvise den til Boligretten. Bevisførelsen kan eksempelvis være vidneafhøringer, syn og skøn eller lignende. De sager, som Beboerklagenævnet ikke har kompetence til at behandle, kan i stedet indbringes for Boligretten.

Sådan klager du

Når du vil klage, skal det ske skriftligt (på dansk), og du skal præcisere, hvad nævnet skal tage stilling til. Husk at vedlægge følgende:

 • Lejekontrakt
 • Relevant korrespondance i sagen 
 • Eventuelt fuldmagt (fra øvrige lejere, hvis flere er registreret på lejekontrakten, eller hvis du ønsker at lade dig repræsentere af en anden)
 • Dit telefonnummer 
 • Dokumentation for indbetaling af gebyr
 •  
 •  
 •  

Du har mulighed for at sende klagen på følgende måder 

Via sikker post
Skriv til Beboerklagenævnet via sikker post

Pr. mail: 
sekretariatet@sonderborg.dk

Pr. post:
Beboerklagenævnet
Byrådssekretariatet og Jura
Rådhustorvet 10
6400 Sønderborg

Sådan behandler Beboerklagenævnet din sag

Når nævnet har modtaget klagen bliver den sendt i høring ved modparten. Nævnet beslutter selv, hvor mange oplysninger der skal indhentes, før der træffes en afgørelse, herunder om parterne skal have forlænget frist til afgivelse af høringssvar.

Såfremt nævnet ønsker en besigtigelse af lejemålet vil parterne få besked med mindst 1 uges varsel.

Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid er ca. 2 måneder. Der kan dog gå kortere eller længere tid alt efter sagens karakter. Sagsbehandlingstiden i husordenssager er typisk kortere.

Beboerklagenævnets afgørelser vil blive fremsendt via digital post.

Gebyr

Det koster 147 kr. for at få behandlet din klage.

Du skal indbetale gebyret samtidig med, at du sender klagen til Beboerklagenævnet.
Gebyret indbetales til Sydbank, kontonummer 8010 6400007. 

Husk på indbetalingen at skrive ”Beboerklagenævn”, dit navn og adressen på det lejemål sagen drejer sig om.

Først når gebyret er indbetalt starter sagen med at blive sendt til udtalelse hos modparten.

Råd og vejledning

Beboerklagenævnet er en uvildig myndighed. Nævnet yder ikke rådgivning til den ene eller anden part.

Nævnets sekretariat vejleder alene om hvilke type sager, du kan indbringe for nævnet samt det praktiske i forbindelse med sagsgangen.

Hvis du derudover har brug for rådgivning, kan du søge hjælp hos en advokat, lejerorganisation, udlejerorganisation eller retshjælpen.

Nævnets medlemmer

Nævnet består af en formand, som er udpeget af Statsamtet, en lejerrepræsentant og en udlejerrepræsentant.

Nævnets medlemmer for perioden 2018-2021 er:

Formand Michael Jørgensen
Suppleant Jens Schultz-Hansen

Lejerrepræsentant Lone Andersen
Suppleant Morten Dohrmann

Udlejerrepræsentant Nina Frederiksen
Suppleant Anita Fogh Madsen, Michael Ovesen

Mødedatoer i 2021

 • 10. februar
 • 16. april
 • 9. juni
 • 18. august
 • 7. oktober
 • 1. december
 •  
 •  
 •  

Henvisning til lovmateriale

Du læse om dine rettigheder og forpligtigelser i følgende love som du finder på Retsinformation.dk

Lov om leje af almene boliger 2019-09-04

Bekendtgørelse om vedligeholdelse og istandsættelse af almene boliger 2006-06-15