logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Grundejers forpligtelser

Læs mere om dine forpligtelser som grundejer fx beskæring af beplantning langs fortove, stier og veje samt renholdelse af fortov.
Opdateret 01.12.2021
Skal jeg som grundejer klippe min hæk og buske?

Grundejer har selv pligt til at klippe ydersiden af sin hæk ud til offentlige områder og private fællesveje. Dette gælder både hække ud mod fortove, veje, stier, legepladser og grønne områder. Hækken skal klippes, så den ikke breder sig ud over offentlige arealer, og er til gene for færdslen. Det vil sige at hækken skal klippes, så den er holdt inde på egen privat grund.

For buske og anden lav bevoksning gælder den samme regel som for hække.

Skal jeg som grundejer klippe mine træer?

Grundejere skal sikre, at der er en passende frihøjde under træer, der vokser ud over fortove, stier og veje.

Frihøjden over fortove skal være min. 2,3 meter og frihøjden skal være min. 3 meter over stier.

Over kørebanen, hvor der også skal være plads til lastbiler og busser, skal der være fri passage i en højde af min 4,2 meter.

Færdselstavler, lyssignaler, gadelys og andet vejudstyr skal til enhver tid være friholdt for beplantning af hensyn til trafiksikkerheden.

Skitse over fritrumsprofiler (pdf)

Skal jeg som grundejer holde mit fortov rent?

Ligger din ejendom ud til en sti eller et fortov, har du renholdelsespligten af den del af fortovet/stien, der ligger langs din grund, også selvom du ikke har indkørsel ud til vejen. Dette gælder både for offentlige arealer og private fællesveje, når fortovet eller stien ligger nærmere ejendommen end 10 meter.

Renholdelsespligten omfatter:

  • At fjerne ukrudt på hele fortovsarealet. Hvis din ejendom grænser op til en sti, har du dog kun pligt at renholde den ud til midten af stien.
  • Fejning af asfalterede, brolagte, flisebelagte eller på anden måde overfladebehandlede færdselsarealer.
  • At fjerne affald og andet, der er forurenende eller til ulempe for færdslen.
  • Renholde grøfter, rendesten, nedløbsriste, rørgennemløb og udløbsrender for alt, der kan hindre vandets frie løb.

Der må ikke anvendes pesticider som indeholder glyphosat (fx Roundup) til bekæmpelse af ukrudt på offentlige arealer. Dette er fastlagt i en aftale mellem Sønderborg Kommune og Miljøministeriet om afvikling af pesticider på offentlige arealer og kommunens pesticidpolitik.

Det sammenfejede affald skal fjernes straks, og må ikke fejes ned i rendesten eller rendestensbrønde.

Hvad sker der, hvis jeg ikke overholder mine forpligtelser som grundejer?

Kommunen kan kræve beplantning og træer på, over og i vejareal fjernet, nedskåret, opstammet eller studset, når vejens istandsættelse eller hensynet til færdslen gør det nødvendigt. Det samme gælder for renholdelse af færdselsarealet ved en grundejers ejendom, så færdslen ikke generes og belægningen ikke bliver ødelagt.

Hvis kommunens krav ikke efterkommes inden for en fastsat frist, kan kommunen lade arbejdet udføre for grundejers bekostning.