logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Hjælpemidler og boligindretning

Har du eller dit barn et handicap, eller er du ældre med en varigt nedsat funktionsevne, kan du få tilskud til hjælpemidler, forbrugsgoder og nødvendig boligindretning.
Opdateret 05.04.2022

Hjælpemidler eller boligændringer kan måske aflaste dig eller dit barn, hvis en af jer har en varig funktionsnedsættelse. Det kan fx være en kørestol, en rollator eller et forhøjet toiletsæde. Det kan også være kropsbårne hjælpemidler, som en paryk, en protese, et støttekorset, diabetiker- og stomihjælpemidler med videre.

Ansøg om hjælpemiddelSelvbetjeningslink knap

Ansøg om støtte til køb af bilSelvbetjeningslink knap

Kommunen yder støtte til dig hvis et hjælpemiddel kan afhjælpe en funktionsnedsættelse, lette dagligdagen eller er nødvendig for, at du kan udføre et erhverv.

Læs mere om:

Hvilke typer hjælpemidler findes der?

Der findes forskellige typer hjælpemidler alt afhængig af, hvad dit behov er i din situation.

Hurtig Hjælpemiddelservice (HHS)

Et hjælpemiddel kan være med til at afhjælpe en funktionsnedsættelse og fx være:

 • Rollator
 • Transportkørestol
 • Gribetang
 • Badebænk
 • Små hjælpemidler

I vores Hurtig Hjælpemiddelservice kan du hurtigt og nemt få tildelt et hjælpemiddel uden først at skulle igennem en ansøgningsproces.

Her vil der være en ergoterapeut eller fysioterapeut til stede til at behandle din ansøgning og hjælpe med vurdering af dit behov. Vi kan bevilge hjælpemidlerne til dig på stedet og hjælpe med eventuelle småjusteringer.

Læs mere: Pjece fra Hurtig Hjælpemiddelservice

Hvis dine behov er mere omfattende, end vi kan håndtere, kan det være nødvendigt at indhente fx helbredsoplysninger fra din læge eller at besøge dig i hjemmet. I disse tilfælde bliver du henvist til den terapeut, der er tilknyttet i det område, hvor du bor.

På hjælpemiddeldepotet kan der foretages mindre reparationer af rollatorer og kørestole. Blandt andet reparation eller udskiftning af håndtag på rollator eller udskiftning af bremsekabel.

Hvor finder jeg Hurtig Hjælpemiddelservice?

Mommarkvej 5A, Vollerup
6400 Sønderborg

Hurtig Hjælpemiddel Service er åben tirsdage 10.00-15.00 og torsdage 13.00-15.30.

Der vil kunne forekomme lidt ekstra ventetid, da der skal rengøres efter hvert besøg.

Kropsbårne hjælpemidler

Kropsbårne hjælpemidler omfatter produkter fremstillet til at afhjælpe en varig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, og for at gøre dig så uafhængig som muligt af andres hjælp i dagligdagen. Det kan fx dreje sig om:

 • Arm og handskekompression
 • Brystproteser
 • Hjælpemidler til diabetikere (fx. Teststrimler, lancetter og kanyler)
 • Ortopædisk fodtøj (fodindlæg, tilretning af eget fodtøj, fx skoforhøjelse og gængesåler)
 • Parykker og toupé
 • Arm- og benskinner, bandager og dropfodsstimulatorer
 • Stomiprodukter
 • Støttekorsetter

Kropsbårne hjælpemidler skal ikke leveres tilbage, når du ikke længere har brug for dem.

Betingelser:

 • For ortopædisk fodtøj til voksne er der en egenbetaling på 920 kr.
 • For ortopædisk fodtøj til børn er der en egenbetaling på 510 kr.

Kan jeg vælge en anden leverandør end kommunen?

Øvrige hjælpemidler er som udgangspunkt betalt af kommunen. 

Hvis du vælger en anden leverandør eller et dyrere produkt end den kommunen har aftale med, skal du selv betale en eventuel merudgift.

Forbrugsgoder

Forbrugsgoder er produkter, der er fremstillet og forhandles bredt til almindeligt brug i befolkningen.

Hvad kan jeg få bevilget?

Du kan få bevilget forbrugsgoder som fx et el-køretøj eller en specialtilpasset hvilestol med elektrisk højde- og sædejustering.

Hvad kan jeg ikke få bevilget?

Du kan ikke få tilskud til forbrugsgoder, der er en del af det sædvanligt indbo, fx en almindelig seng, fastnet-telefon, smartphones, GPS eller TV.

Hvornår kan jeg få tilskud?

Du kan få tilskud, hvis din udgift til forbrugsgodet overstiger 500 kr. Tilskuddet udgør typisk 50 procent af et standardprodukt.

Hvis du grundet din funktionsnedsættelse har behov for et forbrugsgode, som er dyrere end et standardprodukt, eller hvor det er nødvendigt med en særlig indretning betaler kommunen de nødvendige merudgifter. Har du selv ønske om et forbrugsgode i en anden udgave, end det kommunen vurderer som nødvendigt, har du mulighed for selv at købe det og betale differencen.

Hvor kan jeg prøve de forskellige hjælpemidler og velfærdsteknologier?

Velfærdsteknologi er teknologiske redskaber, værktøjer eller hjælpemidler, der kan understøtte og hjælpe dig med at klare dig i dit eget hjem længst muligt. Det kan være en form for robot, en app eller smarte løsninger til fx medicinpåmindelse, kommunikation, madlavning og personlig hygiejne.

Sønderborg Kommune har et udstillings- og showroom, der viser hverdagsteknologier og hjælpemidler. Det hedder Prøverummet - Hverdagsteknologi & Hjælpemidler.

Besøg Prøverummet

Prøverummet
Mommarkvej 5A, Vollerup
6400 Sønderborg

Åbningstid (tidsbestilling ikke nødvendig):

Tirsdag 10.00 – 15.00
Torsdag 13.00 – 15:30

Større grupper efter aftale.

Hør mere på tlf. 27 90 01 69 (kun inden for åbningstiden) eller Proverummet@sonderborg.dk

Hvad gør jeg hvis jeg har problemer med inkontinens eller ufrivillig vandafladning og afføring?

Ønsker du hjælp til at løse dit vandladnings- eller afføringsproblem, kan du kontakte kommunens kontinenssygeplejersker.

Kontinenssygeplejerskerne kan være dig behjælpelige med at planlægge udredning og evt. behandling samt vejlede om muligheder for hjælpemidler.

Kontakt vores kontinens-sygeplejerske:

Annette Carstensen
Tlf. 88 72 56 60

Hanne Hell Lorenzen
Tlf. 88 72 56 61

Sygeplejerskerne kan du træffe alle hverdage kl. 8-9 og 13-14

Kan jeg få bevilget kompressionsstrømper?

Din egen læge skal tage stilling til, om du skal henvises til kommunen angående varigt behov for kompressionsstrømper. Du skal udfylde et ansøgningsskema, som du finder her på hjemmesiden eller via Borger.dk

For at få bevilliget kompressionsstrømper fra kommunen er det en betingelse, at der er tale om en svær varig kredsløbslidelse, hvor alle andre behandlingsmuligheder er udtømte, og der dermed er et livslangt dagligt behov for at skulle bruge kompressionsstrømper.

Boligindretning

Hvis du har et varigt fysisk eller psykisk handicap, kan du søge om hjælp til indretningen af din bolig, så denne tilpasses dig og dine behov. Det kan fx dreje sig om fjernelse af dørtrin eller ændring af dørbredde for at kunne komme igennem med kørestol.

Selvbetjening: Søg om hjælpemidler og tilskud til boligændring

Hvilke muligheder har jeg, hvis jeg får bevilget tilskud?

 • Du kan vælge at benytte en anden håndværker end den kommunen har valgt. Det er et krav, at håndværkeren er faglært og momsregistreret.
 • Du kan selv stå for at få boligændringen udført og få pengene refunderet. Du kan højst få refunderet et beløb svarende til den pris, kommunen kunne få arbejdet udført til.
 • Du kan vælge andre materialer end dem kommunen har anvist.

I visse tilfælde skal hjælpen tilbagebetales, og det kan blive aktuelt at sikre det tilbagebetalingspligtige beløb ved pant i boligen.

Du kan også få råd og vejledning, hvis du selv ønsker at indrette din bolig, så den passer mest hensigtsmæssigt til dine behov.

Støtte til bil

Har du et varigt handicap, der i væsentlig grad påvirker din evne til at komme omkring, har du mulighed for at søge om støtte til køb af bil efter servicelovens § 114.

Hvem kan få støtte til bil?

Vi foretager en individuel vurdering, og ser bl.a. på:

 • om din gangdistance er væsentlig nedsat
 • din evne til at færdes på fx cykel, knallert, el-køretøj, offentlig transport, flextrafik, handicapkørsel
 • dit daglige kørselsbehov
 • hvor ofte og hvor langt du kører
 • kørselsformål.

Vil det koste noget?

Ja, du skal regne med ca. 2.500 kr. månedligt til diverse udgifter og vedligeholdelse. Derudover kommer brændstof.

Støtten ydes som lån til den billigst egnede bil og du skal tilbagebetale en del af lånet over seks år.

Hvor langt tid tager det at behandle en bilansøgning?

Sagsbehandlingen tager aktuelt ca. 6-9 måneder. Du kan hjælpe os så det går hurtigere ved at skaffe følgende oplysninger og sende dem med din ansøgning:

 • Motorattest: Kontakt eventuelt din læge, som kan vurdere, om du har brug for en motorattest.
 • Lægeoplysninger
 • Øvrige oplysninger: Hvis du har andre sager i kommunen, kan du give os lov til at indhente disse oplysninger. Nævn hvilke afdelinger vi må kontakte i din ansøgning.

Kan jeg få udskiftet min bil?

Som udgangspunkt kan du først søge om udskiftning af tidligere bevilget bil, når der er gået otte år.

Hvad hvis mit barn har brug for en bil?

Er I forældre eller plejeforældre til et barn med handicap, kan I søge om støtte til køb af bil på grund af jeres barns handicap. I kan søge støtte til bil på vegne af jeres barn, men det er jeres barn, der vil stå som ansøger. Det er også jeres barns funktionsevne, kørselsbehov med videre der er afgørende for, om I kan få støtte til køb af en bil.

Hvordan søger jeg om et hjælpemiddel?

Du skal forklare, hvordan hjælpemidlet, forbrugsgodet eller boligændringen kan kompensere for din eller dit barns nedsatte funktionsevne. Du skal forklare og evt. dokumentere, at du har et varigt handicap eller en varig sygdom, og kommunen skal have aktuelle oplysninger fra sygehuset eller din læge.

Selvbetjening: Søg om hjælpemidler og tilskud til boligændring

Hvis du får bevilget et hjælpemiddel

Hvis kommunen bevilger et hjælpemiddel til dig, kan du enten låne det gratis, eller du kan få tilskud til selv at købe det.

Visse hjælpemidler er til låns og skal returneres til kommunen, når de ikke længere bruges.

Kommunen skal yde støtte til et hjælpemiddel, hvis hjælpemidlet i væsentlig grad:

 • kan afhjælpe de varige følger af din nedsatte funktionsevne
 • kan lette dagligdagen i dit hjem
 • er nødvendigt i dit arbejdsliv

Ønsker du at søge om tilskud til hjælpemidler, forbrugsgoder eller særlige boligindretninger, skal du søge hos kommunen.