logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Kloakering, spildevand og regnvand

Læs mere om spildevand, regnvand, renseanlæg, faskiner m.m.

Selvbetjening

Du skal altid søge tilladelse, hvis du har spildevand der skal afledes.

Så snart det spildevand, som skal afledes til offentlig kloak, har en anden sammensætning end hvad der normalt afledes fra en husholdning, skal du... Læs mere

Opdateret 21.10.2021

Skal du bygge nyt hus eller sommerhus, skal du søge om en udledningstilladelse hos kommunen (afløb af spildevand fra husholdningen samt tag- og overfladevand) fx tilslutning til kloak, udledning til sø, hav eller vandløb eller nedsivning af tag- og overfladevand Du kan altid få råd og vejledning af en autoriseret kloakmester eller kontakte os. 

I byområderne skal ejendomme med én stikledning til kloaksystemet på sigt adskille spildevand og tag- og overfladevand (kloakseparering), mens de ejendomme i det åbne land, der skal kloakeres, skal tilslutte spildevandet til offentlig kloak. Tag- og overfladevandet skal håndteres privat på grunden.

Spildevandet ledes til et rensningsanlæg, mens regnvandet ledes til nærmeste sø, å eller hav.

Skal du til at separere spildevandet på din grund, kan du få en kloakplan ved Sønderborg Kommunes byggeafdeling. 

Husk, at det kun er autoriserede, der må udføre arbejde med afløb af spildevand. Du kan færdigmelde kloakarbejde her. 

Hvad skal jeg være opmærksom på, hvis jeg skal etablere eget renseanlæg?

Skal du søge om etablering af eget renseanlæg til forbedret rensning af dit spildevand, har vi lavet nogle korte tjeklister over de oplysninger, du skal bruge når du ansøger via selvbetjeningsløsningen her på siden.

Hvis du tidligere har haft dit spildevand i en bundfældningstank, skal dette nu renses bedre. Læs mere i hæftet 'Spildevand i det åbne land' nederst på siden.

Kan jeg etablere en faskine til regnvand på min grund?

Etablering af en faskine, anden form for nedsivning eller udledning af overfladevand kræver kommunens tilladelse. Du kan ansøge via linket øverst på siden.

Som grundejer må du selv udføre arbejdet med faskiner og tilhørende ledninger. Dog må du aldrig selv foretage til- og frakoblingen til det eksisterende kloaksystem - dette arbejde er forbeholdt en autoriseret kloakmester. Grundejeren har også ansvaret for vedligeholdelse af faskinen.

Afstandskrav

Faskiner til afledning af regnvand fra tagarealer anbringes på ejendommens egen grund med mindst 2 m fra skel og 25 m fra drikkevandsbrønde, drikkevandsboringer, vandløb, søer og havet. Afstanden til beboede bygninger skal være mindst 5 m. Ved bygninger uden beboelse og uden kælder kan afstandskravet nedsættes til 2 m.

Hvis du har en ejendom med kælder, hvor der er problemer med fugt på kældervæggene, kan nedsivning af regnvand i nærheden af huset forværre skader - også selv om afstandskravene er overholdt. Du kan derfor overveje at placere faskinen længere væk fra huset end afstandskravene foreskriver.

Jordbundsforhold

Visse steder er jordbunden uegnet til nedsivning. 

Sand og grus er meget velegnet til nedsivning. Morænejord med ler kræver større faskiner, mens meget tæt lerjord kan være problematisk at etablere faskiner i. Hvis faskinen placeres i tæt jord/leret jord bør faskinen anbringes et sted, hvor det ikke gør noget, at der bliver sumpet i våde perioder fx i staudebedet.

Opsamling af regnvand til WC-skyl og tøjvask

Hvis du ønsker at anvende regnvand til WC-skyl og tøjvask, så kan du etablere anlægget under følgende forudsætninger:

Der skal sættes en vandmåler på anlægget, og du skal betale vandafledningsafgift for det regnvand, der anvendes.

Brug af regnvand til WC-skyl i institutioner og bygninger med offentlig adgang, må kun ske med byrådets tilladelse efter drøftelse med Sundhedsstyrelsen. Byrådet kan ikke give tilladelse til brug af regnvand til WC-skyl og tøjvask i institutioner for børn under 6 år (fx vuggestuer og børnehaver), hospitaler, plejehjem og andre institutioner for særligt følsomme grupper (fx fysisk og psykisk handicappede).

Kan jeg udsætte fristen for tilslutning til kloak eller få en afdragsordning?

Du ansøger om lån og minimumsfrist via linket øverst på siden.

Hvis du er husejer, kan du ansøge om følgende:

  • En frist på minimum tre år til at opfylde kommunens påbud om at forbedre spildevandsrensning eller kloakering.
  • Først at skulle betale tilslutningsbidraget, når tilslutningen af ejendommen til kloak er helt færdig.
  • Ret til en afdragsordning over 20 år hos Sønderborg Forsyning, for udgifter til at opfylde påbuddet, samt eventuelt tilslutningsbidrag.
  • At dine børns indkomster ikke indgår i den samlede husstandsindkomst, og at dine børns formuer ikke indgår i opgørelsen af formuetillægget.

For at være berettiget til økonomisk støtte skal følgende betingelser være opfyldt:

  • Husstandsindkomsten for ejendomsejerens husstand skal være under 321.564 kr. plus evt. tillæg pr. barn på 42.125 kr. (op til 4 hjemmeboende børn under 18 år).
  • Formue (herunder bl.a. værdi af fast ejendom med videre) over 902.600 kr. skal indregnes i husstandsindkomsten.
  • Påbud om separatkloakering er ikke omfattet.

Husstanden omfatter ejendommens ejer og alle, der har adresse på ejendommen og ikke er lejere. Børn, der har adresse på ejendommen, tæller med.

Hvis du godkendes til en afdragsordning, skal du henvende dig til Sønderborg Forsyning, som vil hjælpe dig videre med dette.