logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Vedtaget lokalplan lokalplantillæg til Partiel byplanvedtægt nr. 3 for Broager Kommune (Rendbjerg)

Opdateret 18.11.2019

Sønderborg Byråd har den 4. november 2019 vedtaget lokalplantillæg nr. bypl 3 t1 til Partiel byplanvedtægt nr. 3 for Broager Kommune endeligt.

Formålet med lokalplantillægget er, at ændre § II, stk. c i lokalplan Bypl 3, således at zone C også kan rumme de eksisterende helårsboliger og sommerhuse, som ligger i området.

Formålet er endvidere, at erstatte kortbilag A i lokalplan Bypl 3, således at afgrænsningen mellem zone A og C ændres.

Bemærkninger

Bemærkninger til lokalplanen har medført følgende ændringer:

  • At den sydlige del af matrikel 769 og 453 Egernsund ejerlav, Egernsund overføres fra zone B til zone D på lokalplantillæggets kortbilag.
  • Og at § 3, stk. 1 i lokalplantillægget ændres til følgende ordlyd: ” (…) Inden for byplanområdet udlægges følgende til offentligt grønt område med enkelte eksisterende grunde til helårsbeboelser og sommerhuse som udpeget på kortbilag 1: Del af matr. nr. 220 og 239 samt hele matr. nr. 406, Egernsund by og sogn. Matr. nr. 3, 199, 200, 201, 202 og 292, Skodsbøl by, Broager sogn. Endvidere de dele af udmatrikulerede arealer, som måtte blive tillagt disse ejendomme inden for delområdets afgrænsning.” Samt at kortbilag 1 i lokalplantillægget ændres, således at det er grundene og ikke bebyggelserne som er markeret i zone C.

Når der er foretaget offentlig bekendtgørelse af en lokalplan, må der ikke retlig eller faktisk etableres forhold, der er i strid med planens bestemmelser, med mindre dispensation meddeles.

Klagemulighed

Du har mulighed for at klage i indtil 4 uger fra lokalplanens offentliggørelse. I henhold til planlovens § 58, stk. 1, nr. 4 kan der kun klages over retlige spørgsmål. Det vil sige, at du kan klage over spørgsmål om lokalplanens lovlighed, herunder dens lovlige tilvejebringelse. Du kan derimod ikke klage over lokalplanens hensigtsmæssighed eller rimelighed.

Nederst på denne side er vedlagt en klagevejledning hvor du kan læse, hvad du skal gøre, hvis du ønsker at indgive en klage.