logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Om databeskyttelse

Sønderborg Kommune behandler personoplysninger om dig af hensyn til de opgaver, vi skal løse som kommunal myndighed. Læs mere om databeskyttelse i Sønderborg Kommune.
Opdateret 15.12.2020

Vi skal behandle alle personoplysninger i overensstemmelse med god databehandlingsskik og under overholdelse af principperne om:

 • Lovlighed, rimelighed og gennemsigtighed
 • Formålsbegrænsning
 • Dataminimering
 • Rigtighed
 • Opbevaringsbegrænsning
 • Integritet og fortrolighed
 • Ansvarlighed

Hvilke oplysninger indhenter vi om dig?

I forbindelse med behandlingen sager eller opgaver, som led i offentlig myndighedsudøvelse, har vi brug for at indhente oplysninger om dig. Vi indhenter kun de personoplysninger, der er nødvendige i forhold til at behandle den ansøgning, som oplysningerne er indsamlet til.

Hvis du er ansat eller modtager vederlag fra os, behandler vi dine personoplysninger for at sikre korrekt udbetaling af løn/honorar og andre ansættelsesretlige forhold.

En personoplysning er enhver oplysning, der kan føre tilbage til en bestemt fysisk person.

Der er tre katagorier af personoplysninger:

 • Almindelige personoplysninger – fx navn, køn, adresse, telefonnummer og CPR-nummer
 • Oplysninger vedrørende straffedomme og lovovertrædelser
 • Følsomme personoplysninger – fx race, politisk-, religiøs- og/eller filosofisk overbevisning, fagforeningsforhold, helbredsforhold, seksuel orientering.

Hvor henter vi oplysninger om dig?

Nogle oplysninger kan vi selv hente fra andre offentlige myndigheder eller fælles registre, såsom indkomstoplysninger, SKAT, BBR med videre. Andre oplysninger beder vi dig om, når du fx ansøger om en ydelse eller service. Vi kan også indhente oplysninger hos andre registrerede.

Du har altid ret til at få at vide, hvorfra vi henter oplysninger om dig i forbindelse med din sagsbehandling i kommunen. Det enkelte fagområde skal oplyse det til dig i forbindelse med fx en ansøgning om en service eller ydelse.

Hvordan håndterer vi dine data i selvbetjeningsløsninger?

Som udgangspunkt anvender vi den fælles-offentlige login-løsning NemLogin, hvor du bruger dit NemID, som nøgle til at logge dig ind på selvbetjeningsløsninger og blanketter. Du kan dog også støde på formularer eller selvbetjeningsløsninger, som ikke kræver så høj sikkerhed. Her kan du typisk oprette dig med et selvvalgt brugernavn og password.

Hvor længe gemmer vi dine personoplysninger?

Når vi indhenter personoplysninger om dig og gemmer dem i forbindelse med vores behandling, er der forskellige retningslinjer for, hvor længe vi gemmer dine oplysninger. Indenfor visse fagområder skal vi aflevere dine sager og oplysninger til Rigsarkivet inden vi må slette dem. Dette reguleres af arkivloven.

Tidsrummet for opbevaring af personoplysninger vil variere alt efter sagstype og sagens omstændigheder – fx kan fristen for opbevaring af personoplysninger være undergivet forældelsesloven.

Du kan få præcise oplysninger om, hvor længe vi gemmer dine oplysninger ved at kontakte de enkelte fagområder i kommunen.

Hvis du er ansat eller har et hverv i Sønderborg Kommune, opbevarer vi dine personoplysninger i hele din ansættelsesperiode eller i den periode, hvor du har et hverv og op til 10 år efter din fratræden.

Når opbevaringspligten udløber og et evt. arkiveringskrav er opfyldt, vil dine oplysninger bliver slettet, hvorefter kommunen ikke længere har adgang til dem.

Dine rettigheder efter databeskyttelsesforordningen

Når Sønderborg Kommune behandler dine personoplysninger, har du efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder, som du til enhver tid kan benytte dig af.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

 • Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som Sønderborg Kommune behandler om dig.
 • Du har ret til at få berigtiget urigtige oplysninger om dig selv – da vi lovgivningsmæssigt i mange tilfælde vil være begrænsede i at rette oplysninger om dig, foregår berigtigelsen ved at tilføje et journalnotat eller lignende i din sag med korrigerende oplysninger.
 • I særlige tilfælde har du ret til at få slettet personoplysninger om dig – du skal dog være opmærksom på, at som offentlig myndighed kan vi kun i meget begrænset omfang imødekomme en anmodning om sletning, da vi er underlagt strenge dokumentationskrav.
 • Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger.
 • Du har ret til at gøre indsigelser mod Sønderborg Kommunes behandling af dine personoplysninger, dog gælder indsigelsesretten ikke, hvis behandlingen af dine personoplysninger er nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse, der påhviler Sønderborg Kommune.
 • Du har ret til at trække et samtykke tilbage, såfremt Sønderborg Kommunes behandling af dine oplysninger alene baserer sig på dit samtykke. Den behandling af dine personoplysninger, der allerede er sket, mens samtykket var gældende, vil dog stadig være lovlig.
 • Du har ret til at klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med vores behandling af dine personoplysninger. Inden du klager bør du tage kontakt til kommunens databeskyttelsesrådgiver.

Læs mere: Dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder