logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Hegnsyn

Hegnsynet er et tvistnævn der behandler sager om hegnstvister mellem private grundejere.
 Hegnsynet er uafhængigt af anden administrativ myndighed og kommunalbestyrelsen har ingen beføjelser over for Hegnsynet.
Opdateret 15.01.2021

Hegnsynet kan træffe afgørelser om uenigheder

Er du og din nabo uenige om hæk, hegn eller anden beplantning mellem jeres grunde, så kan I kontakte Hegnsynet for at få hjælp til af afgøre sagen. Hegnsynet træffer afgørelser efter hegnsloven og heri fremgå bl.a., at hegnet skal stå under 1,75 m fra skellinjen. Her finder du info om forskellige hegnsyntyper.
 

Hegnsynet kan ikke træffe afgørelser vedrørende

  • hegn, der står i en afstand af mere end 1,75 meter fra skel

  • enkeltstående træer

  • skellets beliggenhed

Hegnsynet kan ej heller give vejledende udtalelser i konkrete sager. Sådanne sager kan du i stedet tage op ved domstolene eller afklare med en landinspektør.

  •  

Sådan klager du

Vælger du at anlægge sag, skal klagen være skriftlig (dansk) og du skal bruge følgende formular.

Det er vigtigt, at du under påstand skriver konkret, hvad du ønsker Hegnsynet skal træffe afgørelse om:

Fx: Jeg ønsker, at Hegnsynet fastsætter højden til 1,80 m
det er ikke konkret at skrive: Jeg ønsker, at Hegnsynet skal se på hegnets højde

Du skal være opmærksom på, at du selv skal oplyse om alle fakta i sagen, og at Hegnsynet neutralt tager stilling til sagen ud fra de oplysninger du og din nabo kommer med.

Du har mulighed for at sende klagen på følgende måder:

Via sikker post:
Skriv til Hegnsynet via sikker post

Pr. mail:
sekretariatet@sonderborg.dk

Pr. post:
Hegnsynet
Byrådssekretariatet og Jura
Rådhustorvet 10
6400 Sønderborg

Sådan behandler Hegnsynet din sag

Når Hegnsynet modtager din ”anmodning om hegnsyn” med en konkret påstand, vil klagen blive sendt i høring ved din nabo, og I vil blive indkaldt til et besigtigelses- og forhandlingsmøde med Hegnsynet.

På besigtigelses- og forhandlingsmødet skal I fremlægge jeres synspunkter og påstande mundtligt for Hegnsynet.

Hegnsynet vil forsøge at mægle forlig mellem jer. Kan forlig ikke opnås, træffer Hegnsynet afgørelse i sagen jf. hegnsloven.

Hegnsynets afgørelse kan ankes til domstolen og et forlig er en bindende aftale med dig og din nabo og har karakter af et retsforlig.

Såfremt kendelsen eller forliget ikke overholdes kan Hegnsynet, efter anmodning fra den forurettede part, bestemme, at det manglende arbejde udføres af formanden (tvangsfuldbyrdelse jf. hegnslovens § 44

Gebyr

Et hegnsyn koster 1.897 kr. Beløbet betales først, når sagen har været behandlet, og der er truffet en afgørelse. Beløbet betales som regel af den person, der taber sagen. Hegnsynet kan dog træffe afgørelse om en anden fordeling mellem dig og din nabo.

Hvis du ønsker at tilbagekalde en hegnsynssag, før der har været afholdt besigtigelses- og forhandlingsmøde er gebyret 700 kr.
Priserne reguleres hvert år den 1. januar.

Har du ikke mulighed for at betale for et hegnsyn kan du søge Landbrugsstyrelsen om hjælp til at betale vederlaget.  Læs mere på Landbrugsstyrelsens hjemmeside

Nævnets medlemmer

Hegnsynet består af 3 medlemmer, der er udpeget af Byrådet:

Formand Knud Bjerring
Suppleant: Erling Taul Jensen

Medlem (plantesagkyndig): Svend Erik Petersen
Suppleant: Kurt Nissen

Medlem (bygningssagkyndig) Erik Krogh
Suppleant: Lars Romsøe Grandt

Læs mere

​Du kan læse om dine rettigheder og forpligtigelser i hegnsloven som du finder på Retsinformation

  •