logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Landzonetilladelse

Inden du går i gang med byggeri i landzone, kræver det en landzonetilladelse. Den kan du læse mere om her.
Opdateret 11.05.2022

I landzonen kræver det som udgangspunkt en landzonetilladelse for at opføre nyt byggeri, foretage udstykning eller ændring i anvendelsen af bestående bebyggelse og ubebyggede arealer.

Der findes dog en række undtagelser fra kravet om tilladelse. Det kræver fx ikke tilladelse at opføre bygninger til brug for landbrugsdriften, hvis de ligger tæt ved de eksisterende bygninger. Loven giver også mulighed for at indrette en bolig eller nogle typer af virksomheder i tomme landbrugsbygninger og andre overflødige bygninger uden tilladelse.

Ansøg om landzonetilladelseSelvbetjeningslink knap

Anmeld anvendelsesændring af bygninger i landzoneSelvbetjeningslink knap

Anmeld byggeri til landbrug, fiskeri og skov i landzoneSelvbetjeningslink knap

Når du ansøger, skal du beskrive dit projekt og give en begrundelse for det, du søger om. Det kortmateriale, som du medsender, skal vise placering og omfang af dit projekt. Bebyggelse skal understøttes af tegningsmateriale, især facadetegninger, og materialebeskrivelser.

Hvis du ikke er ejer, skal du huske at sende en fuldmagt fra ejerne.

Hvad er proceduren for en landzonetilladelse?
  1. Ansøgningsprojekt sendes til naboorientering i 14 dage
  2. Ansøgningsprojekt sendes til udtalelse af eventuelle berørte parter fx Museum Sønderjylland, Erhvervsstyrelsen, Fredningsnævnet, Kystdirektoratet med flere.
  3. Bemærkninger, udtalelser eller dispensationer sammenholdes i endelig vurdering af ansøgningsprojektet.
  4. Vi giver en afgørelse på ansøgningsprojektet.
Hvad skal jeg gøre, når jeg får landzonetilladelsen?

En afgørelse om landzonetilladelse er individuelt begrundet, og afgørelsen sendes skriftligt til dig samt til indsigere. Hvis der meddeles landzonetilladelse, sendes afgørelsen også til andre interessenter, typisk Friluftsrådet, Danmarks Naturfredningsforening og Museum Sønderjylland.

En landzonetilladelse offentliggøres på Sønderborg Kommunes hjemmeside med en klagefrist på 4 uger. 

Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. Det er både borgere og interesseorganisationer, der kan klage. Hvis der bliver klaget, må tilladelsen kun udnyttes, hvis Planklagenævnet beslutter dette. Hvis der bliver klaget over tilladelsen, vil vi orientere dig med det samme.

Vær opmærksom på, at der i sager om byggeri også skal gives byggetilladelse. Sønderborg Kommune kan først give byggetilladelse efter klagefristen for landzonetilladelsen er udløbet, og først når alt relevant materiale til byggesagsbehandling er modtaget. En landzonetilladelse bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 5 år efter, at den er givet.

Hvor finder jeg min landzonetilladelse?

Du kan se alle landzonetilladelserne på siden "Høringer og afgørelser".

Hvilke vilkår kan der være for en landzonetilladelse?

Vi kan stille forskellige vilkår for en landzonetilladelse. Hvis disse vilkår vedrører blivende forhold, skal de tinglyses på ejendommen for ejers regning. Vilkårene skal tinglyses efter klagefristens udløb, hvis der ikke er indkommet klager. Eksempler på tinglyste vilkår kan være:

  • forbud mod sprøjtning og gødskning omkring nyanlagte søer
  • udlæg af sti over en ejendom
  • placering og materialevalg for nye bygninger
  • beplantning
  • tidsfrister
Hvor kan jeg klage?

Du kan klage over en afgørelse via klageportalen hos Nævnenes Hus.

Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr., hvis du er privatperson, og for virksomheder og organisationer er beløbet 1800 kr. Du betaler gebyret med betalingskort i klageportalen. Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag.